สรุปสาระสำคัญ กฎหมาย ”ทวงหนี้” ฉบับใหม่ (ประกาศใช้ 21 พฤศจิกายน 2562)

18 พฤศจิกายน 2562

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ เรื่อง “จำนวนครั้งในการติดต่อทวงถามหนี้”

(อาศัยอำนาจตามมาตรา 9(3) และ มาตรา 16(1) แห่งพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558)

1. การทวงหนี้

ตาม พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ไม่รวมการทวงหนี้ทั่วไป

2. ผู้ทวงถามหนี้ตามกฎหมายนี้

หมายถึง เจ้าหนี้ผู้ให้สินเชื่อเป็นทางการค้าปกติ, คนที่ซื้อหรือรับโอนหนี้, ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค, ผู้จัดให้มีการเล่นพนัน เช่น ธนาคาร บริษัทบัตรเครดิต บริษัทเช่าซื้อ เจ้าหนี้จากการพนัน เจ้าหนี้นอกระบบ (หนี้นั้นจะเป็นหนื้ที่ชอบหรือไม่ชอบด้วยกฎหมายก็เข้าข่ายทั้งสิ้น)

3. เจ้าหนี้ติดต่อทวงถามหนี้ไม่เกินวันละ 1 ครั้ง

ช่วงเวลาในการทวงถามหนี้ จ-ศ : 8.00 – 20.00 น. ส – อ และวันหยุดราชการ : 8.00 – 18.00 น.

4. ข้อห้ามในการทวงหนี้

ห้ามพูดจาดูหมิ่นลูกหนี้, ห้ามข่มขู่ใช้ความรุนแรง, ห้ามประจาน

5. หากผู้ทวงหนี้ฝ่าฝืน คณะกรรมการสามารถสั่งให้ระงับได้

หากไม่ปฏิบัติตาม มีโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท

—–

แหล่งที่มา : www.facebook.com/dharmnitigroup

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?