สัญญาจ้างทำของ เสียอากรแสตมป์อย่างไร ?

 

เมื่อผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงทำงานร่วมกัน และมีการทำหนังสือ “สัญญาจ้างทำของ” สัญญานี้จะต้องมีการเสียอากรแสตมป์ แต่จะเสียอากรในรูปแบบใด เรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติให้ถูกต้อง

ภาระอากรแสตมป์ในกรณีมีการทำหนังสือสัญญาจ้างทำของ มีวิธีเสียอากรแสตมป์ 2 วิธีดังนี้

1. เสียโดยซื้ออากรแสตมป์มาปิดบนตัวตราสาร ได้แก่

กรณีจำนวนสินจ้างตามสัญญามีจำนวนไม่ถึง 1,000,000 บาท และไม่ใช่กรณีที่ภาครัฐหรือองค์กรของรัฐเป็นผู้ว่าจ้างซึ่งมีจำนวนสินจ้างตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป

สำหรับต้นฉบับตราสาร ให้ผู้รับจ้างมีหน้าที่ซื้ออากรแสตมป์มาปิดบนตัวต้นฉบับทุกจำนวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท แห่งสินจ้างที่กำหนดไว้ และผู้รับจ้างมีหน้าที่ขีดฆ่าอากรแสตมป์นั้น (บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ลักษณะที่ 4 จ้างทำของ แห่งประมวลรัษฎากร)

ส่วนคู่ฉบับ ให้ผู้ว่าจ้างมีหน้าที่ซื้ออากรแสตมป์มาปิดบนตัวคู่ฉบับ ถ้าต้นฉบับปิดไม่เกิน 5 บาท ให้ปิดอากรแสตมป์ที่คู่ฉบับ 1 บาท แต่ถ้าต้นฉบับปิดเกิน 5 บาท ให้ปิดอากรแสตมป์ที่คู่ฉบับ 5 บาท และผู้รับจ้างมีหน้าที่ขีดฆ่าคู่ฉบับ (บัญชีอัตราอากรแสตมป์ ลักษณะที่ 23 คู่ฉบับหรือคู่ฉีกแห่งตราสารแห่งประมวลรัษฎากร)

 

2. เสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน ได้แก่

ก. กรณีจำนวนสินจ้างตามสัญญามีจำนวนตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป หรือ

ข. กรณีที่รัฐบาล องค์การของรัฐบาล เทศบาล สุขาภิบาล หรือองค์การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ว่าจ้าง และมีสินจ้างตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป

ค. กรณีที่บัญชีอัตราอากรแสตมป์ระบุให้เสียอากรแสตมป์โดยซื้อมาปิดบนตราสาร แต่ผู้มีหน้าที่เสียอากรแสตมป์ประสงค์จะเสียเป็นตัวเงิน ดังเช่นกรณีตาม (1)

การเสียอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน ให้ผู้รับจ้างชำระอากรเป็นตัวเงินต่อพนักงานเจ้าหน้าที่อากรแสตมป์โดยต้องนำ

ตราสารไปสลักหลังตามระเบียบของกรมสรรพากรก่อนกระทำตราสาร หรือภายใน 15 วัน นับแต่วันถัดจากวันกระทำตราสารนั้น (ข้อ 2 (3) และข้อ 3 (3)) ของประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 37) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากร สำหรับตราสารบางลักษณะ)

 

พบกับรายละเอียดพร้อมตัวอย่างกรณีศึกษาได้ใน แนวปฏิบัติสำหรับการเสียอากรแสตมป์ “ตราสารจ้างทำของ” คอลัมน์ Tax Planning  (วารสารเอกสารภาษีอากร ฉบับเดือนกรกฎาคม 2564)

สนใจสมัครสมาชิก รับวารสาร 12 ฉบับ/ปี (เฉลี่ย 192.-/ฉบับ) ได้ที่ https://bit.ly/3jlgh2Y

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกวารสารเอกสารภาษีอากร :

  1. รับหนังสือประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปีละ 1 เล่ม (มูลค่า 500 บาท)
  2. รับสิทธิใช้ฟรี e-Magazine Index & Audio Book (อ่าน สืบค้นข้อมูลบทความด้านบัญชีภาษีในวารสารได้)
  3. รับส่วนลดในการอบรมสัมมนาของบริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด www.dst.co.th
  4. รับสิทธิเข้าสัมมนาพิเศษฟรี ปีละ 2 ครั้ง
  5. รับส่วนลดในการซื้อหนังสือของธรรมนิติ www.dharmnitibook.com
  6. รับส่วนลดในการลงประกาศหนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น www.thaicorporatenews.com

 

tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?