โทษของการต่อยหน้าคู่กรณี มีอะไรบ้าง

ต่อยหน้าคู่กรณี มีโทษอะไรบ้าง?

ถ้าคู่กรณี ไม่ได้รับบาดเจ็บ

• ผิดข้อหาทำร้ายร่างกายไม่เป็นเหตุให้ถึงอันตรายแก่กาย จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือ ปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

ถ้าคู่กรณี ได้รับบาดเจ็บ เลือดตก ยางออก

• ผิดข้อหาทำร้ายร่างกายอันตรายแก่กาย จำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประมวลกฎหมายอาญา 297

ถ้าบาดเจ็บสาหัส จะได้รับโทษอย่างไร ?

โทษจำคุก 6 เดือน ถึง 10 ปี และ ปรับ 10,000 ถึง 200,000 บาท

แบบไหนคือเจ็บสาหัส ?

• ตาบอด หูหนวก ลิ้นขาด สูญเสียการรับรู้ รูป รส กลิ่น เสียง

• สูญเสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถในการสืบพันธุ์

• เสีย แขน ขา มือ เท้า นิ้ว หรืออวัยวะ อย่างใดอย่างหนึ่ง

• แท้งลูก

• หน้าเสียโฉมถาวร

• ร่างกายไม่สมบูรณ์ หรือเจ็บป่วยเรื้อรัง อาจตลอดชีวิด

• เจ็บป่วย ต้องรักษา มากกว่า 20 วัน

ถ้าผู้เช่าซื้อ ผิดนัดชำระ 3 งวดติด และผู้ให้เช่าซื้อ มีหนังสือ บอกกล่าวผู้เช่าซื้อ ให้ใช้ค่าเช่าซื้อรายงวดที่ค้างภายในเวลาอย่างน้อย 30 วัน นับแต่วันที่ผู้เช่าซื้อได้รับหนังสือ และผู้เช่าซื้อละเลย ไม่ปฏิบัติตามหนังสือบอกกล่าว ผู้ให้เช่าซื้อ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อได้

ประมวลกฎหมายอาญา 391, 295

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?