โค้งสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัย (ของนักบัญชี)

เก็บชั่วโมงอบรม cpd

21 มิถุนายน 2562

เข้าสู่ไตรมาสสุดท้ายของปี นับเป็นโค้งสุดท้ายของการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องของผู้ทำบัญชี และถือได้ว่าเป็นช่วงที่ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีเข้ารับการอบรมสัมมนาเพื่อเก็บชั่วโมงมากที่สุดของปี  นับเป็นโค้งสุดท้ายของการเรียนรู้ให้ครบถ้วนนั่นเองครับ 

สำหรับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ต้องศึกษาและปฏิบัติข้อกำหนดของกฎหมายอย่างเคร่งครัด MR.CPD จึงอยากทบทวนเนื้อหาสำคัญของการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทั้งผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีดังนี้

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ต้องเก็บชั่วโมง CPD 40 ชั่วโมงต่อปี โดยแบ่งเป็น

  1. ชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่ง หรือไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง
  2. ชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี และที่สำคัญ ต้องยื่น CPD ภายในวันทำการสุดท้ายของปี

 กิจกรรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องไม่เป็นทางการ 

ประเภทกิจกรรม หัวข้อกิจกรรม หลักเกณฑ์การนับชั่วโมง CPD หลักฐาน
1 อบรมสัมมนา จำนวนการเข้าอบรมสัมมนาจริง หนังสือรับรอง
2 รับฟังข่าวสารผ่านสื่อต่างๆ ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง การรับฟังหรือหลักฐานอื่น ๆ
3 อ่านวารสารวิชาการหรือบทความ ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง การอ่านหรือหลักฐานอื่น ๆ
4 เข้าร่วมประชุมหรืออภิปรายกลุ่ม ตามจริง การเข้าร่วมประชุม
5 ศึกษาดูงาน 3 ชั่วโมงต่อครั้ง การดูงานหรือหลักฐานอื่น ๆ
6 วิทยากร ผู้บรรยาย ผู้ช่วยผู้บรรยาย ช่วงเวลาการเตรียมสื่อการสอนได้ 2 เท่าของชั่วโมงบรรยายจริง สื่อการสอนใช้บรรยาย
ช่วงเวลาการบรรยายได้ตามชั่วโมงการบรรยายจริง หลักฐานการเป็นวิทยากร ผู้บรรยายหรือผู้ช่วยบรรยาย
7 สัมภาษณ์/ สอบถาม ตามจริงแต่ไม่เกิน 2 ชั่วโมงต่อครั้ง การสัมภาษณ์หรือหลักฐานอื่น ๆ
8 เขียนวารสาร บทความ ตามจริงแต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมงต่อครั้ง ผลงานที่เผยแพร่หรือหลักฐานอื่น ๆ
9 กิจกรรมอื่นๆ เพื่อการเรียนรู้และพัฒนา/ ชั่วโมง CPD ส่วนที่เกินจากแบบเป็นทางการ นับได้ตามจริง การเรียนรู้และพัฒนาการประกอบวิชาชีพ

โดยหลักฐานต่างๆ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตต้องนำส่งรายงานการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องแบบไม่เป็นทางการตามแบบรายงานที่สภาวิชาชีพบัญชีกำหนด ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ และควรเก็บหลักฐานเป็นเวลา 1 ปี

 

ผู้ทำบัญชี

ผู้ทำบัญชีต้องเก็บชั่วโมง CPD 12 ชั่วโมงต่อปี เป็นวิชาเกี่ยวกับการบัญชีไม่น้อยกว่าครี่ง หรือไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง และสภาวิชาชีพยังมีประกาศเรื่อง “กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการพัฒนาทางวิชาชีพบัญชีของผู้ทำบัญชี (ฉบับที่ 4)” สำหรับการนำส่งงบการเงินของนิติบุคคลที่ต้องดำเนินการภายในระยะเวลาตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 ทั้งนี้ ผู้ทำบัญชีต้องดำเนินการนำส่งงบการเงินให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่านั้น และให้นับเป็นชั่วโมงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี จำนวน 1 ชั่วโมง ต่อ 1 รายนิติบุคคลที่นำส่งงบการเงิน แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 12 ชั่วโมง

ผู้ทำบัญชีสามารถแจ้งจำนวนชั่วโมง CPD ภายในวันที่ 30 มกราคม ของปีถัดไป

 

ที่มา  : บทความ “โค้งสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัย” คอลัมน์ “CPD NEWS” โดย MR.CPD  วารสาร CPD & Account ปีที่ 14 ฉบับที่ 166 เดือนตุลาคม 2560  

 

 

 

 

 

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?