แนวทางการจัดการ คลังสินค้า ที่ดีต้องมี 7-S

16 พฤศจิกายน 2562

คลังสินค้า … มีส่วนสำคัญต่อความสำเร็จธุรกิจ ถ้าจัดการคลังสินค้าได้ดีก็ช่วยให้บริหารธุรกิจได้ง่ายขึ้น

Standardization มาตรฐานที่เป็นหนึ่งเดียว

การบริหารงานและการควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ ในการปฏิบัติการคลังสินค้า ต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งในส่วนของอุปกรณ์กำลังผลในการปฏิบัติงาน การใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยี โดยต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับพื้นที่คลังสินค้า

Safety ความปลอดภัย

การตระหนักและให้ความสำคัญต่อเรื่องความปลอดภัย ควรระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายหรืออันตรายต่อสินค้า และพนักงานภายในคลังสินค้า

Serve ตอบสนองลูกค้า

เน้นกลยุทธ์ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว และสร้างความพึงพอใจสูงสุด

Speed รวดเร็ว

การออกสินค้าเพื่อจัดส่งอย่างรวดเร็ว ทำให้ออกสินค้าได้มากขึ้น ซึ่งก็เท่ากับว่าธุรกิจสามารถขายสินค้าได้มากขึ้น เป็นผลดีต่อธุรกิจ

Space พื้นที่จัดเก็บ

ควรมีการตรวจสอบและจัดเตรียมพื้นที่จัดเก็บสินค้าตามแผนที่กำหนด รองรับตามประเภทของสินค้าที่จะจัดเก็บได้อย่างถูกต้อง

Security ความมั่นคงแข็งแรง

ควรมีระบบรักษาความปลอดภัยในคลังสินค้า มีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้และระบบป้องกันน้ำท่วมภายใน

Saving ประหยัด

ควรตรวจทุกขั้นตอนของการปฏิบัติการและลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น จัดการให้มีการไหลเวียนของสินค้าให้เกิดความสะดวกสูงสุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและทรัพยากร ไม่ควรเก็บสินค้าโดยเปล่าประโยชน์

 

—–

แหล่งที่มา : www.facebook.com/dharmnitigroup

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?