ทำไมต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.เพื่อเสียภาษี?

ภ.ง.ด.

14 มิถุนายน 2562

ทำไมเราต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด. เพื่อเสียภาษีเป็นประจำทุกปี นี่คงเป็นคำถามที่ทุกคนอยากจะรู้  เราจะมาหาคำตอบไปด้วยกัน 

คุณหนึ่งฤทัย ดารดาษ  หัวหน้าแผนกบัญชีฝ่าย 31 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด จะชวนคุณ ๆ มาหาคำตอบในเรื่องที่สงสัยนี้กัน

แท้ที่จริงแล้วการยื่นภาษีทั้งในส่วนของบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล ที่เรียกว่ายื่นแบบ ภ.ง.ด. หรือแบบภาษีเงินได้ เป็นหน้าที่ที่พึงกระทำ เพราะรัฐให้สิทธิเราในการประเมินตนเองและยื่นแบบ ภ.ง.ด.ส่วนจะเสียภาษีหรือไม่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง

3 เหตุผลต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.

1. เป็นหน้าที่ของผู้มีเงินได้ซึ่งกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยเฉพาะสำหรับพลเมืองดีที่ได้ยื่นแบบโดยถูกต้องตรงตามความเป็นจริง ไม่มีการหลีกเลี่ยงหรือหนี เป็นส่วนหนึ่งในการแสดงความโปร่งใสและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ สังเกตได้ว่าหลายๆ หน่วยงานใช้การยื่นแบบเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบความสุจริต โปร่งใส

2. เป็นเครื่องหมายของผู้ที่มีความกตัญญูต่อแผ่นดินที่ได้อาศัยอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข มีสัมมาอาชีพที่สุจริตอันจะนำไปสู่ความสุขที่แท้จริง

3. เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศ การยื่นแบบ ภ.ง.ด. และชำระภาษีเงินได้ให้ถูกต้องครบถ้วน ก่อให้เกิดรายได้ของประเทศที่จะกระจายไปสู่ผู้ที่ด้อยโอกาส มีส่วนในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า

ในทางตรงกันข้ามการไม่ยื่นแบบ ภ.ง.ด. เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมาย อาจต้องรับโทษทั้งทางแพ่งคือเบี้ยปรับเงินเพิ่ม และทางอาญาคือค่าปรับทางอาญาและโทษจำคุก

 

ยื่นภาษีกลางปีเรื่องต้องรู้

นอกจากการยื่นภาษีบุคคลธรรมดาช่วงต้นปี ปีละ 1 ครั้งที่หลายๆ คนคุ้นเคยคือ ภ.ง.ด. 90 และ 91  ในช่วงกลางปีเป็นช่วงที่มีการยื่นภาษีหรือประมาณการเพื่อยื่นแบบเสียภาษีครึ่งปีด้วย สำหรับบุคคลธรรมดาคือ ภ.ง.ด. 94 ส่วนภาษีเงินได้นิติบุคคลจะมีการยื่นแบบเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลปีละ 2 ครั้งใน 1 รอบระยะเวลาบัญชีคือ ภาษีเงินได้นิติบุคคลตามแบบ ภ.ง.ด. 50 ภายใน 150 วันหลังจากสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี และภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปี แบบ ภ.ง.ด. 51 ภายใน 2 เดือนนับจากวันสุดท้ายของรอบระยะเวลา 6 เดือน ส่วนเหตุผลที่จะต้องมีการประมาณการครึ่งปีก็เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บภาษี บรรเทาภาระภาษีที่ต้องจ่าย  ส่งเสริมความสมัครใจในการเสียภาษี และเพื่อให้รัฐจัดเก็บภาษีเงินได้นิติบุคคลได้รวดเร็วขึ้น

ทั้งหมดนี้นี่คงเป็นคำตอบที่เพียงพอที่ทำให้เราทุกคนเข้าใจว่า ทำไม…เราต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.เพื่อเสียภาษีกันแล้วนะคะ

 

เกี่ยวกับผู้เขียน : คุณหนึ่งฤทัย ดารดาษ ปัจจุบันเป็นหัวหน้าแผนกบัญชีฝ่าย 31 บริษัท ธรรมนิติการบัญชีและภาษีอากร จำกัด

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?