ครม. ไฟเขียว ยกเว้นภาษีเที่ยวเมืองรอง

มติ ครม140818

19 มิถุนายน 2562

ครม.  มีมติเห็นชอบให้ยกเว้นภาษีบุุคคลธรรมดาเที่ยวเมืองรอง สำหรับค่าบริการและค่าที่พัก ตลอดปี  พ.ศ.2561 นี้

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ยกเว้นภาษี เพื่อเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง โดยบุคคลธรรมดาจะได้รับการยกเว้นภาษีตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท เฉพาะค่าบริการหรือค่าที่พักเมื่อท่องเที่ยวจังหวัดรอง ตามเงื่อนไขดังนี้

1.ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้ ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยว ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

2.ค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้เป็นค่าที่พัก ณ โรงแรม หรือโฮมสเตย์ไทย ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานโฮม สเตย์ไทย และสถานที่พัก

 

ทั้งนี้ให้นับค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561

 

การประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันที่ 14 สิงหาคม 2561 มีเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมทั้งหมดดังต่อไปนี้

 1. เรื่องร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์รับคำขออนุญาต พ.ศ. ….
 2. เรื่องร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (การปรับปรุงมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวและจัดอบรมสัมมนาในจังหวัดท่องเที่ยวรอง)
 3. เรื่องร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
 4. เรื่องร่างกฎกระทรวงจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ….
 5. เรื่องร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติของนักเรียนและนักศึกษา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
 6. เรื่องร่างกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดำรงตำแหน่ง และการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการในคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พ.ศ. ….
 7. เรื่องร่างระเบียบคณะกรรมการนโยบายและกำกับการบริหารหนี้สาธารณะว่าด้วย หลักเกณฑ์การบริหารหนี้สาธารณะ พ.ศ. ….
 8. เรื่องผลการดำเนินการตามมาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอื่น และการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญขององค์การมหาชน
 9. เรื่องขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้างK (Price Adjustment)  โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ
 10. เรื่องการเข้าร่วมคณะกรรมการด้านนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล (Committee on Digital Economy Policy: CDEP) ภายใต้องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organisation for Economic Co-operation and Development: OECD)
 11. เรื่องร่างบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและเทคโนโลยีดิจิทัลระหว่างกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงคมนาคมและการสื่อสารแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์
 12. เรื่องขอความเห็นชอบโครงการ Combatting Illegal Wildlife Trade, focusing on Ivory, Rhino Horn, Tiger and Pangolins in Thailand
 13. เรื่องรายงานสรุปผลการหารือเชิงนโยบายในการส่งเสริมความร่วมมือและการผลักดันแผนปฏิบัติการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนไทย – เมียนมา
 14. เรื่องการเสนองบประมาณและแผนการดำเนินงานประจำปี 2562 ขององค์กรร่วมไทย – มาเลเซีย
 15. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
 16. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักนายกรัฐมนตรี)
 17. เรื่องการแต่งตั้งกงสุลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ จังหวัดสงขลา (กระทรวงการต่างประเทศ)
 18. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงพาณิชย์)
 19. 19.เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง กระทรวงมหาดไทย
 20. เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุนตามพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย พ.ศ. 2527

อ่านสรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้ที่ http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/14582

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?