ครม. เห็นชอบปรับเปลี่ยนการขอมี ‘ใบอนุญาตขับรถ’ และการต่ออายุ

มติ ครม 210861

28 มิถุนายน 2562

ผลการประชุม ครม.มีมติเห็นชอบ ให้ปรับเปลี่ยนการขอมี ‘ใบอนุญาตขับรถ’ และการต่ออายุเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน

ครม. เห็นชอบ…ปรับเปลี่ยนการขอมี ‘ใบอนุญาตขับรถ’ และการต่ออายุ เพื่อการลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยให้ผู้ขับขี่และผู้ใช้รถบนท้องถนน คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออก ‘ใบอนุญาตขับรถ’ และการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุ ใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ โดยจะมีการปรับเปลี่ยนสำคัญดังต่อไปนี้

1. ใบรับรองแพทย์ที่จะนำมาใช้ นอกจากจะแสดงว่าผู้ขอมี ‘ใบอนุญาตขับรถ’ หรือต่ออายุไม่มีโรคประจำตัวแล้ว ยังไม่มีสภาวะของโรคที่อาจเป็นอันตรายขณะขับรถด้วย

2. การขอต่อใบอนุญาตขับรถทุกกรณีต้องใช้ใบรับรองแพทย์ โดยให้ใช้ได้ไม่เกิน 1 เดือนนับแต่วันที่ออกหรือตามที่แพทย์ผู้รับรองกำหนดไว้

3. ยกเลิกการใช้บัตรอื่นที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนมาเป็นหลักฐานประกอบคำขอรับใบอนุญาตขับรถ

4. สามารถนำหลักฐานที่ออกโดยหน่วยงานที่กรมการขนส่งทางบกมอบหมายให้ดำเนินการอบรมมาใช้ประกอบการขอรับ ‘ใบอนุญาตขับรถ’ ได้

5. ผู้ที่จะขับรถ Big Bike ต้องผ่านการอบรมและทดสอบการขับรถเพิ่มเติม

6. ใบอนุญาตขับรถประเภทเดียวกันที่ขอรับใบอนุญาตซึ่งรัฐบาลประเทศอื่นออกให้ต้องยังไม่สิ้นอายุ

7. แรงงานต่างด้าวที่มีมติคณะรัฐมนตรีเข้ามาทำงานในประเทศไทยได้ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ไม่มีสิทธิขอรับใบอนุญาตขับรถ ชนิดส่วนบุคคล (5 ปี)

การประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันที่ 21 สิงหาคม 2561 มีเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมทั้งหมดดังต่อไปนี้

1. เรื่องร่างพระราชบัญญัติการจัดประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม พ.ศ. ….

2. เรื่องร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การวินิจฉัยปัญหาโดยที่ประชุมใหญ่และที่ประชุมแผนกคดีในศาลชั้นอุทธรณ์และศาลฎีกา) และร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แก้ไขเพิ่มเติมอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมเพื่อออกระเบียบกำหนดเบี้ยประชุมสำหรับข้าราชการตุลาการซึ่งเข้าร่วมการประชุมใหญ่ในศาลชั้นอุทธรณ์หรือศาลฎีกา) รวม 2 ฉบับ

3. เรื่องร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  4. เรื่องร่างกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขอและการออกใบอนุญาตขับรถ และการขอต่ออายุและการอนุญาตให้ต่ออายุใบอนุญาตขับรถ พ.ศ. ….

5. เรื่องร่างกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่นและหม้อน้ำ พ.ศ. ….

6. เรื่องร่างประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้อาวุธยุทโธปกรณ์เป็นสินค้าที่ต้องห้ามส่งออกและห้ามนำผ่านไปยังสาธารณรัฐแอฟริกากลาง (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

7. เรื่องร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

8. เรื่องขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็น เพื่อสนับสนุนโครงการสาธารณสุข 100 ปี หมออนามัยห่วงใยประชาชน สร้างชุมชนปลอดขยะร่วมขจัดภัยไข้เลือดออกและไข้มาลาเรีย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

9. เรื่องการรับรองเอกสารการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านสารสนเทศและสื่อสารมวลชนระหว่างราชอาณาจักรไทย และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

10. เรื่องการร่วมรับรองเอกสารในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Minister: AEM) ครั้งที่ 50 และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

11. เรื่องขอความเห็นชอบต่อร่างเอกสารที่จะมีการลงนามในระหว่างการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยการค้า การลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย – จีน ครั้งที่ 6

12.เรื่องการจัดทำบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านอุตสาหกรรม ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทยและกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี แห่งประเทศญี่ปุ่น

13. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)

14. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงสาธารณสุข)

15. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

16. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับสูงกระทรวงมหาดไทย

17. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงสาธารณสุข) 18. เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูง (กระทรวงคมนาคม)

อ่านรายละเอียดมติคณะรัฐมนตรีได้ที่ http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/14782

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?