ครม. อนุมัติโครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs

มติ ครม. 240718

18 มิถุนายน 2562

จากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรวันอังคารที่  24 กรกฎาคม 2561  ครม. เห็นชอบอนุมัติโครงการค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการ SMEs

ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบอนุมัติมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ โครงการค้ำประกันสินเชื่อของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม ซึ่งเป็นมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนจากระบบสถาบันการเงินได้มากขึ้น ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ Micro Entrepreneurs ระยะที่ 3 และโครงการ PGS ระยะที่ 7 เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและเพิ่มการเติบโตให้ผู้ประกอบการ SMEs

 

การประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 มีเรื่องต่าง ๆ ในการประชุมทั้งหมดดังต่อไปนี้

 1. เรื่อง    ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ .. (พ.ศ. ….) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
 2. เรื่อง    ร่างกฎกระทรวงกำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ. ….
 3. เรื่อง    ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. ….
 4. เรื่อง    มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและผู้ประกอบการ SMEs ผ่านโครงการค้ำประกันสินเชื่อของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
 5. เรื่อง    ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น  และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2
 6. เรื่อง    มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ปีการผลิต 2561/62
 7. เรื่อง ขอความเห็นชอบท่าทีของฝ่ายไทยในการประชุมคณะกรรมการจัดทำหลักเขตแดนร่วมระหว่างไทย – มาเลเซีย ครั้งที่ 25
 8. เรื่อง    การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ  (กระทรวงสาธารณสุข)
 9. เรื่อง    แต่งตั้งผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
 10. เรื่อง    การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงมหาดไทย)
 11. เรื่อง    รัฐบาลสาธารณรัฐไอซ์แลนด์เสนอขอแต่งตั้งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐไอซ์แลนด์ประจำประเทศไทย (กระทรวงการต่างประเทศ)

 

อ่านสรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรีวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ได้ที่ http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/14082

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?