การรับรู้ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน  (Recognition of Exchange)   

18 มิถุนายน 2562

การรับรู้ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยน เป็นอีกคำศัพท์ทางบัญชีที่น่าทำความเข้าใจกันไว้ครับ

       

 

เมื่อกิจการมีผลแตกต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นอันเนื่องจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเป็นเงินตราไทย ซึ่งจะทำให้มีผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนในการรับรู้เป็นรายได้หรือค่าใช้จ่าย หรือกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนในงวดบัญชีที่เกิดขึ้นในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี

1.การชำระเงินของรายการที่เป็นตัวเงินหรือจากรายงาน ในระหว่างงวดหรือของงวดบัญชีก่อน ให้รับรู้รายได้หรือค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีนั้น

2. ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างวันที่เกิดรายการกับวันที่มีการชำระเงินของรายการที่เป็นตัวเงิน ถ้ารายการชำระเงินภายในงวดบัญชีเดียวกันกับที่เกิดรายการ  ให้รับรู้ผลต่างทั้งจำนวนในงวดบัญชีนั้น ถ้ารายการดังกล่าวชำระเงินกันในงวดบัญชีถัดมา ให้รับรู้ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนในแต่ละงวดบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยรับรู้เฉพาะผลต่างระหว่างวันที่เกิดรายการจนถึงวันสิ้นงวดบัญช

3.ผลต่างที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนที่เกิดขึ้นระหว่างสิ้นงวดบัญชีกับวันที่ชำระเงิน ให้รับรู้ในงวดบัญชีที่มีการชำระเงิน

 

จากคอลัมน์  Tax Forword  โดย อาจารย์สมเดช โรจน์คุรีเสถียร จาก วารสารเอกสารภาษีอากร  เดือนสิงหาคม 2560

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?