Tag Archive for: ไอที

ทำความรู้จักและเตรียมความพร้อมกับ “พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562” (Personal Data Protection Act) (- PDPA -)+

บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Web design & Development Service)

บริการจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (IT Products)

บริการวางระบบเน็ตเวิร์ก (Network & Infrastructure Services)

บริการจัดทำนโยบายทางด้านไอที (IT Policy Service)

บริการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินไอที (IT Asset list Service)

บริการให้คำปรึกษาในการพัฒนาจัดทำคู่มือปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการงานประเมินระบบการควบคุมปลอดภัยด้านเทคโนโลยี

ดูแลคอมพิวเตอร์ เรื่องของสำคัญองค์กร+

ดูแลคอมพิวเตอร์ เรื่องของสำคัญองค์กร

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?