Tag Archive for: ไอที

บริการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ (Web design & Development Service)

บริการจัดจำหน่ายซอฟต์แวร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (IT Products)

บริการวางระบบเน็ตเวิร์ก (Network & Infrastructure Services)

บริการจัดทำนโยบายทางด้านไอที (IT Policy Service)

บริการจัดทำทะเบียนทรัพย์สินไอที (IT Asset list Service)

บริการให้คำปรึกษาในการพัฒนาจัดทำคู่มือปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

ดูแลคอมพิวเตอร์ เรื่องของสำคัญองค์กร

Windows Key ทางลัดน่าใช้

26 เรื่องต้องรู้ก่อนทำเว็บไซต์

Copyright ©2019  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?