Tag Archive for: นายจ้าง

กองทุนเงินทดแทน ประโยชน์เรื่องที่ลูกจ้างต้องรู้ !+

กองทุนเงินทดแทน ประโยชน์เรื่องที่ลูกจ้างต้องรู้ !

แนะนำจัดการภาษีด้วยตัวเอง เมื่อต้องออกจากงาน+
ข่าวดี! หากจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมสามารถขอเงินคืนได้ … แม้ไม่ใช่ผู้ประกันตน+
ประกันสังคม … สวัสดิการเพื่อบริการกลุ่มลูกจ้าง+
นายจ้างกับปัญหาแรงงานต่างด้าว+

นายจ้างกับปัญหาแรงงานต่างด้าว

กฎหมายน่ารู้ … “การบริหารทรัพยากรมนุษย์”+
เตือนแล้วนะ! นายจ้างหัวงูระวัง … กฎหมายคุ้มครองแรงงานปี 2551 ห้ามล่วงเกินทางเพศลูกจ้าง+
“นายจ้าง-ลูกจ้าง” ต่างสถานะแต่เต็มไปด้วยความเอื้ออาทร+

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?