Tag Archive for: กฎหมาย

ครบรอบ 40 ปี วารสารเอกสารภาษีอากร วารสารด้านภาษีที่อยู่คู่ธุรกิจไทย+

ครบรอบ 40 ปี วารสารเอกสารภาษีอากร วารสารด้านภาษีที่อยู่คู่ธุรกิจไทย

เจาะข้อหา “ฆ่าคนตาย” รับโทษอะไรบ้าง ?+

เจาะข้อหา “ฆ่าคนตาย” รับโทษอะไรบ้าง ?

สินสมรสและสินส่วนตัว+

สินสมรสและสินส่วนตัว

กฎหมายใกล้ตัวทำร้ายสัตว์เท่ากับทำร้ายตัวเอง+
หมิ่นประมาทเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานมีความผิด+

หมิ่นประมาทเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานมีความผิด

สรุป ทิศทางของผู้ประกอบการก่อนเริ่มใช้ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล+
หมิ่นประมาทเพื่อนร่วมงานในสถานประกอบการระวังความผิด+
เตรียมความพร้อมก่อนเริ่มใช้งาน e-Withholding Tax+

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?