5 ความผิด เกี่ยวกับ “การเลือกตั้ง”

 

5 ความผิด เกี่ยวกับ “การเลือกตั้ง” ก่อนเข้าคูหาต้องรู้ !! ผิดเสี่ยง จับ ปรับ !!

 

ความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

1. ผู้ใดรู้อยู่แล้วว่าตนไม่มีสิทธิเลือกตั้ง แต่ยังพยายามไปใช้สิทธิออกเสียงหรือลงคะแนน (ม.84)

มีความผิด มาตรา 126 จำคุกตั้งแต่ 1 – 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ห้ามเลือกตั้ง 20 ปี

 

2. นำบัตรเลือกตั้ง ออกไปจากสถานที่ ที่ทำการ เลือกตั้ง (ม.85)

มีความผิด มาตรา 134 จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ห้ามเลือกตั้ง 10 ปี

 

3. ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง ทำให้เห็นเครื่องหมายที่ลงคะแนนภายในคูหาเลือกตั้ง (ม.87)

มีความผิด มาตรา 135 จำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

4. ขัดขวางหน่วงเหนี่ยว ไม่ให้ผู้อื่นไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (ม.90)

มีความผิด มาตรา 134 จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ห้ามเลือกตั้ง 10 ปี

 

5. นำบัตรเลือกตั้งใส่ในหีบ โดยไม่มีอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมาย หรือทำให้มีบัตรเลือกตั้งเพิ่มขึ้นผิดจากความจริง (ม.88)

มีความผิด มาตรา 126 จำคุกตั้งแต่ 1 – 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ห้ามเลือกตั้ง 20 ปี

 

ตามพระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562

 

 

tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?