ปลอมเอกสาร – เอกสารเท็จ ต่างกันอย่างไร ?

ปลอมเอกสาร – เอกสารเท็จต่างกันอย่างไร ?

เอกสารปลอม คืออะไร ? 

เอกสารปลอม คือ เอกสารที่ทำขึ้นโดยผู้ทำเอกสารไม่มีอำนาจทำ แต่แอบอ้างว่าตนเองมีอำนาจ เป็นการหลอกลวงให้ผู้อื่น หลงเข้าใจผิดใน “ตัวบุคคลผู้ทำเอกสาร”โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1. หลอกให้ผู้ที่เห็นเอกสารหลงเชื่อว่า ผู้ที่มีอำนาจทำเอกสารเป็นผู้ทำ โดยที่ผู้นั้น ไม่ได้จัดทำเอกสารขึ้นจริง และไม่ได้มอบอำนาจให้ผู้อื่นทำ

2. หลอกลวงว่าผู้จัดทำเอกสารมีอำนาจทำเอกสาร โดยที่ผู้ทำนั้น ไม่มีอำนาจ

ถ้าเข้าลักษณะใดลักษณะหนึ่งข้างต้น ถึงแม้เนื้อหานั้นจะถูกต้องกับความจริง ก็ถือเป็นเอกสารปลอม

เอกสารเท็จ คืออะไร ?

เอกสารเท็จ คือ เอกสารที่ทำขึ้นโดยปรากฏข้อมูลว่าบุคคลใดเป็นผู้ทำ และ บุคคลนั้นมีอำนาจจัดทำเอกสาร โดยได้จัดทำเอกสารจริง แต่เนื้อหาในเอกสาร ไม่ตรงกับความจริง เป็นการลวงให้ผู้อื่น เข้าใจผิดในเนื้อหาที่ปรากฏในเอกสารนั้น ไม่ได้ลวงให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในตัวผู้ทำเอกสาร

ถ้าผู้จัดทำเอกสารมีอำนาจในการจัดทำเอกสารดังกล่าวแม้เนื้อหาในเอกสารเป็นเท็จก็ไม่เป็นความผิดฐานปลอมเอกสาร

ปลอมเอกสาร – เอกสารเท็จต่างกันอย่างไร ?

เอกสารปลอม

เอกสารเท็จ

ข้อความในเอกสาร เนื้อหาเป็นจริง หรือเป็นเท็จก็ได้ เนื้อหาต้องเป็นเท็จเท่านั้น
ผู้จัดทำ ผู้จัดทำไม่มีอำนาจทำ หรือ ไม่ได้เป็นผู้จัดทำ ผู้จัดทำมีอำนาจทำได้ และ เป็นผู้จัดทำเอง
ข้อเท็จจริง หลอกว่าบุคคลอื่น เป็นคนทำเอกสาร หรือ หลอกว่ามีอำนาจทำเอกสาร หลอกว่าเนื้อหาเป็นความจริง
ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265, 267 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 267, 269, 162

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?