ขั้นตอนการขอ “หนังสือรับรองนิติบุคคล” ในระบบ e-Service

ขั้นตอนการขอ “หนังสือรับรองนิติบุคคล”ในระบบ e-Service

เข้าเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

1) เลือก “บริการออนไลน์”
2) เลือก หัวข้อ “ขอหนังสือรับรอง/คัดสำเนา”

 

2. เลือก ขอเอกสาร หนังสือรับรอง และเลือก แพ็กเกจสำเร็จรูป / เลือกเฉพาะเอกสารที่ต้องการ

 

3. กรอกข้อมูลนิติบุคคลที่เราต้องการคัดหนังสือรับรอง

 

4. ระบบจะแสดงรายละเอียดการคัดหนังสือรับรอง

 

5. กด “ยืนยันการเลือกเอกสาร” ระบบจะสรุปค่าธรรมเนียมให้

 

6. ระบุชื่อผู้ชำระเงินในใบเสร็จ และข้อมูลผู้ทำคำขอ

 

7. เลือกช่องทางการจัดส่งเอกสาร

 

8. เลือกช่องทางการชำระเงิน

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?