ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)

07 กุมภาพันธ์ 2565

คุณศมจรีย์ แก้วขอมดี กรรมการบริหาร คุณกิจลดา สมงาม ผู้บริหาร และผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) ซึ่งเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง/บริการรับเหมาก่อสร้าง ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า CIVIL

บริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) ดำเนินการธุรกิจรับเหมา โดยบริษัทฯ มีประสบการณ์ในการรับงานก่อสร้างขนาดใหญ่มากมายและหลากหลายประเภท เช่น งานถนนและทางพิเศษ งานทางรถไฟ งานท่าอากาศยาน และงานเขื่อนและอ่างเก็บน้ำ เป็นต้น รวมถึงเป็นผู้จำหน่ายชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป และวัสดุก่อสร้าง ผู้ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ เครื่องจักร และอุปกรณ์ก่อสร้าง

 

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากฝ่ายบริหารของบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) ให้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพื่อเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริการงานตรวจสอบภายใน

 

 

tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?