ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

07 กุมภาพันธ์ 2565

คุณฤทัยชนก สุภาพงษ์ กรรมการบริหาร และคุณทีรฏิภัทร ธรรมใจกุล ผู้บริหารของบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ในการเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ SET ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า “SVT”

บริษัท ซันเวนดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ “SVT”) ประกอบธุรกิจค้าปลีกจำหน่ายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ ( Vending Machine) ซึ่ง SVTเป็นผู้นำเข้าเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติทั้งเครื่องใหม่และเครื่องมือสองเพื่อนำมาปรับปรุงสภาพและประกอบ (Refurbishment) เพื่อจำหน่ายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ พร้อมทั้งจำหน่ายเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติให้กับลูกค้าผู้จำหน่ายสินค้าผ่านเครื่องอัตโนมัติ ซึ่งมีเครื่องให้บริการเครื่องดื่มและผลิตภัณฑ์หลากหลาย แบ่งประเภทธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ธุรกิจขายสินค้าผ่านเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 2) ธุรกิจขายและให้เช่าเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ และ 3) ธุรกิจการบริการพื้นที่บนเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติเพื่อโฆษณา ปัจจุบัน SVT มีเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติกระจายอยู่ในตลาดกว่า 13,884 เครื่อง โดยจำหน่ายสินค้าทั้งประเภทเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และสินค้าอุปโภคบริโภคอื่นๆ รวมแล้วมีสินค้ากว่า 688 รายการ (SKU) และมีเป้าหมายคงความเป็นผู้นำในการประกอบธุรกิจเครื่องจำหน่ายสินค้าอัตโนมัติในประเทศไทยและขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ประเทศลาว กัมพูชา เมียนมาร์ เวียดนาม เป็นต้น

 

 

tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?