ขอแสดงความยินดีกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน)

07 กุมภาพันธ์ 2565

คุณศมจรีย์ แก้วขอมดี กรรมการบริหาร และคุณกิจลดา สมงาม ผู้บริหาร บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ร่วมแสดงความยินดีกับ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) ในการเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ SET ใช้ชื่อย่อในการซื้อขายว่า “TFM”   

บริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์ จำกัด (มหาชน) ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์เศรษฐกิจ รายได้ของบริษัทฯ เกือบทั้งหมดมาจากรายได้จากการขายอาหารสัตว์น้ำ ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 84 – 98 ของรายได้จากการขาย ในขณะที่รายได้จากการขายอาหารสัตว์บกและรายได้จากการขายอื่น คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 0 – 11 โดยรายได้จากการขายเกือบทั้งหมด เป็นการจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้าของบริษัทฯ โดยมีแบรนด์สินค้าหลักได้แก่ โปรฟีด (PROFEED) นานามิ (NANAMI) อีโก้ฟีด (EGOFEED) แอคควาฟีด (AQUAFEED) และดี-โกรว์ (D-GROW) เป็นต้น ในขณะที่รายได้จากการขายสัดส่วนที่เหลือ เป็นการผลิตและจำหน่ายภายใต้แบรนด์สินค้าของผู้อื่น (OEM)

 

โดยบริษัทฯ มีการจำหน่ายสินค้าทั้งตลาดในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ โดยกลุ่มลูกค้าหลักของบริษัทฯ คือ กลุ่มร้านค้าจำหน่ายอาหารสัตว์ และเจ้าของฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยทั่วไป การแข่งขันในอุตสาหกรรมการผลิตอาหารกุ้งและอาหารปลาเป็นการแข่งขันภายในประเทศเป็นหลัก ส่งผลให้บริษัทฯ มีฐานลูกค้าสำคัญเป็นกลุ่มลูกค้าในประเทศ หรือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 93 – 98 ของรายได้จากการขายรวมของบริษัทฯ ในขณะที่รายได้สัดส่วนที่เหลือประมาณร้อยละ 2 – 7 ของรายได้จากการขาย เป็นรายได้จากการส่งออกไปยังประเทศมาเลเซีย ศรีลังกา บังคลาเทศ พม่า ปากีสถาน และสาธารณรัฐมัลดีฟส์ เป็นต้น

 

โดยบริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากฝ่ายบริหารของบริษัท ไทยยูเนี่ยน ฟีดมิลล์จำกัด (มหาชน) ให้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพื่อเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ SET

 

 

tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?