กลุ่มบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) จัดคอร์สอบรมภาษาอังกฤษให้แก่ผู้บริหารและพนักงานโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ

13 เมษายน 2563

กลุ่มบริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) มองเห็นความสำคัญของการใช้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีความจำเป็นสำหรับการสื่อสารในปัจจุบัน จึงได้จัดคอร์สอบรมโดยเฉพาะให้แก่ผู้บริหารและพนักงานโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ก่อนเริ่มคลาสเรียน ได้มีการให้ผู้บริหารและพนักงานทำการ Test ข้อสอบวัดระดับของตนเอง ซึ่งเป็นข้อสอบจาก CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) ทั้งนี้เพื่อทำการแบ่งคลาสเรียนตามความเหมาะสมของแต่ละคน โดยแบ่งเป็นคลาส Intermediate และคลาส Pre – intermediate

Mr. Kevin McCahill


Mr. Alec Doherty

ทั้งสองคลาสใช้เวลาเรียนทั้งหมด 15 ครั้ง เรียนครั้งละ 2 ชั่วโมง และเป็นการเริ่มเรียนหลังเวลาเลิกงาน จึงทำให้ไม่มีผลกระทบต่อเวลางาน สอนโดย Mr. Kevin McCahill และ Mr. Alec Doherty ผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาอังกฤษโดยตรงจาก The Knowledge English Center ทำให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

บรรยากาศในคลาสมีความเป็นกันเอง การเรียนการสอนจึงเต็มเปี่ยมไปด้วยความสนุกสนานของอาจารย์ผู้สอนและนักเรียน

การจัดคอร์สอบรมภาษาอังกฤษนี้ ทำให้พนักงานได้พัฒนาตนเองไปอีกระดับ สามารถนำไปใช้กับการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มความกล้าที่จะใช้และแสดงออก เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรให้แข็งแกร่งต่อไป

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?