เคลียร์ครบ…การลงรายการในใบกำกับภาษี

25 กุมภาพันธ์ 2565

การลงใบกำกับภาษี ถึงดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กๆ แต่ทั้งผู้ประกอบการและลูกค้าเองต้องรู้จักเงื่อนไขต่างๆ ไว้ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการใช้ใบกำกับภาษีอย่างถูกต้อง ไม่มีปัญหาตามมาภายหลังนั่นเองครับ

การลงรายการในใบกำกับภาษี

สิ่งที่มักสงสัยในการลงรายการในใบกำกับภาษี

  • ส่วนไหนต้องพิมพ์
  • แบบไหนเขียนมือได้
  • แบบไหนใช้ตราประทับได้

 

จุดสังเกตก่อนลงรายการ

เรื่องสำคัญก่อนลงรายการใบกำกับภาษี ต้องแยกให้ถูกว่าเป็นใบกำกับภาษีแบบไหน

1.ใบกำกับภาษีที่ตีพิมพ์จากโรงพิมพ์

2.ใบกำกับภาษีที่จัดทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์

 

ใบกำกับภาษีที่ตีพิมพ์จากโรงพิมพ์

วิธีสังเกต

  1. คำว่า “ใบกำกับภาษี”
  2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของผู้ออกใบกำกับภาษี
  3. คำว่า “เอกสารออกเป็นชุด” (ถ้ามี)

ทั้ง 3 ส่วนถูกตีพิมพ์ครบออกจากโรงพิมพ์มาพร้อมกัน

การใช้งาน

ส่วนอื่นๆ เช่น รายการ, วัน เดือน ปี ที่ออกใบกำกับภาษี, ชื่อ ที่อยู่ของผู้ซื้อสินค้าหรือบริการ จะลงรายการด้วยการเขียนด้วยมือ พิมพ์ดีด ใช้ตราประทับ หรือพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ได้ และยังสามารถลงรายการรวมกันในใบกำกับภาษีใบเดียวกันได้

 

ใบกำกับภาษีที่ทำด้วยระบบคอมพิวเตอร์

วิธีสังเกต

  1. คำว่า “ใบกำกับภาษี”
  2. ชื่อ ที่อยู่ และเลขประจำตัวของผู้ออกใบกำกับภาษี
  3. คำว่า “เอกสารออกเป็นชุด” (ถ้ามี)

ทั้ง 3 ส่วนไม่ได้ถูกตีพิมพ์ครบถ้วนออกจากโรงพิมพ์

การใช้งาน

รายการอื่นๆ จะต้องตีพิมพ์หรือจัดทำขึ้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์เท่านั้น จะกรอกด้วยมือหรือใช้ตราประทับไม่ได้

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?