รู้หรือไม่? เลี้ยงสุนัขแล้วปล่อยปละละเลยไปกัดคนอื่น มีโทษทั้งจำทั้งปรับ

เมื่อคิดเลี้ยงสุนัขสายพันธุ์ควบคุมพิเศษ หรือสายพันธุ์ดุร้าย คุณอาจต้องให้ความใส่ใจดูแลสัตว์เลี้ยงให้อยู่ในพื้นที่ที่ไม่เป็นอันตรายกับผู้อื่น รวมทั้งต้องรู้กฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดชอบต่างๆ หากสุนัขไปกัดผู้อื่น เพื่อป้องกันปัญหาภายหลัง เพราะแม้คุณจะรักและเอ็นดูสุนัขนั้นแต่ไหน แต่อย่าลืมว่าเจ้าสี่ขานี้อาจไม่ได้น่ารักสำหรับทุกคนเสมอไป

ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข พ.ศ. 2548

สุนัขควบคุมพิเศษ หมายถึง

1. สุนัขสายพันธุ์ดุร้าย เช่น พิทบูล เทอร์เรีย, บลู เทอร์เรีย, สแตฟฟอร์ด เชอร์เทอร์เรียร์ ร็อตไวเลอร์ และฟิล่า บราซิเลียโร
2. สุนัขที่มีประวัติทำร้าย หรือพยายามทำร้ายคน

เจ้าของสุนัข หมายความรวมถึงผู้ครอบครองสุนัข หรือผู้ให้อาหารสุนัขเป็นประจำด้วย

ข้อปฏิบัติเมื่อจะพาสุนัขออกนอกสถานที่

• ผู้ควบคุมสัตว์ต้องอายุไม่เกิน 65 ปี แต่ไม่น้อยกว่า 15 ปี
• ต้องมีบัตรประจำตัวสุนัข
• ต้องใส่ที่ครอบปากตลอดเวลา
• ต้องใส่สายจูงที่แข็งแรง และยาวไม่เกิน 50 เซนติเมตร

กฎหมายเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงและความรับผิดชอบของเจ้าของ

พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557

มาตรา 22 เจ้าของสัตว์ต้องดำเนินการจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้แก่สัตว์ของตนให้เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

การออกประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้คำนึงถึงประเภท ชนิด ลักษณะ สภาพ และอายุของสัตว์

มาตรา 23 ห้ามมิให้เจ้าของสัตว์ปล่อย ละทิ้ง หรือกระทำการใดๆ ให้สัตว์พ้นจากการดูแลของตนโดยไม่มีเหตุอันสมควร

การกระทำตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองให้แก่ผู้ซึ่งประสงค์จะนำสัตว์ไปดูแลแทน

มาตรา 24 การขนส่งสัตว์ หรือการนำสัตว์ไปใช้งานหรือใช้ในการแสดง เจ้าของสัตว์หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องจัดสวัสดิภาพสัตว์ให้เหมาะสม ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

การออกประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้คำนึงถึงประเภท ชนิด ลักษณะ สภาพ และอายุของสัตว์

มาตรา 32 เจ้าของสัตว์หรือผู้ใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามมาตรา 22 มาตรา 24 หรือฝ่าฝืนมาตรา 23 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 40,000 บาท

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 377 ผู้ใดควบคุมสัตว์ดุหรือสัตว์ร้าย ปล่อยปละละเลยให้สัตว์นั้นเที่ยวไปโดยลำพัง ในประการที่อาจทำอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 433 ถ้าความเสียหายเกิดขึ้นเพราะสัตว์ ท่านว่าเจ้าของสัตว์หรือบุคคลผู้รับเลี้ยงรับรักษาไว้แทนเจ้าของจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ฝ่ายที่ต้องเสียหายเพื่อความเสียหายอย่างใดๆ อันเกิดแต่สัตว์นั้น เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าตนได้ใช้ความระมัดระวังอันสมควรแก่การเลี้ยง การรักษาตามชนิดและวิสัยของสัตว์ หรือตามพฤติการณ์อย่างอื่น หรือพิสูจน์ได้ว่าความเสียหายนั้นย่อมจะต้องเกิดมีขึ้นทั้งที่ได้ใช้ความระมัดระวังถึงเพียงนั้น

อนึ่ง บุคคลผู้ต้องรับผิดชอบดังกล่าวมาในวรรคต้นนั้น จะใช้สิทธิไล่เบี้ยเอาแก่บุคคลผู้ที่เร้าหรือยั่วสัตว์นั้นโดยละเมิด หรือเอาแก่เจ้าของสัตว์อื่นอันมาเร้าหรือยั่วสัตว์นั้นๆ ก็ได้

การเลี้ยงสัตว์ต้องศึกษาลักษณะนิสัย การกินอยู่ วิธีเลี้ยง เพื่อให้ทั้งผู้เลี้ยง ครอบครัว และคนรอบข้างอยู่ร่วมกับสัตว์เลี้ยงนั้นได้อย่างไรปัญหา แต่หากปล่อยปละละเลยให้สัตว์เลี้ยงไปสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของผู้อื่น รวมถึงทำให้เสียผลประโยชน์หรือขาดรายได้ เจ้าของก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องรับผิดชอบทุกอย่างตามกฎหมาย

 

อ้างอิงข้อมูล

สำนักงานกิจการยุติธรรม

Tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?