รายจ่ายที่นำมาหักรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นใน ภ.ง.ด.50

28 พฤศจิกายน 2563

รายจ่ายที่หักรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นในแบบ ภ.ง.ด.50 ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการชำระภาษีน้อยลงมีอะไรบ้าง ลองมาทบทวนกันดูครับ

เนื่องจากในปี 2563 นี้ เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการบรรเทาภาระแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ซึ่งได้รับผลกระทบจากสภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลต่อสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงอาศัยอำนาจตามมาตรา 3 อัฐฏ วรรคสอง แห่งประมวลรัษฎากร อนุมัติให้ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษี  และการยื่นรายงานตามประมวลรัษฎากร ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ลงวันที่ 31 มีนาคม 2563

โดยมีขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามแบบ ภ.ง.ด.50 และ  ภ.ง.ด.55 และประกาศกระทรวงการคลัง  เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตลงวันที่ 28 มกราคม 2562 แล้วแต่กรณีที่จะต้องยื่นรายการและชำระภาษีและยื่นรายงานภายในเดือนเมษายน 2563 เดือนพฤษภาคม 2563 เดือนมิถุนายน 2563 เดือนกรกฎาคม 2563 และเดือนสิงหาคม 2563 ออกไปเป็นภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563

         รวมถึงมีมาตรการอีกหลายอย่างซึ่งจะเห็นได้ว่า ภาครัฐพยายามออกมาตรการต่างๆ มาช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ภายใต้สถานะการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และระหว่างนี้จะทำให้ผู้ประกอบการมีเวลาในการปิดงบการเงินได้มากขึ้น ผู้เขียนจึงขอแนะนำรายจ่ายบางรายการที่เมื่อมีการจ่ายไปแล้ว สามารถนำมาหักรายจ่ายได้เพิ่มขึ้นในแบบ ภ.ง.ด.50 ซึ่งจะทำให้ผู้ประกอบการชำระภาษีน้อยลงดังนี้

 

1.รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา

รายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ได้กระทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป สำหรับโครงการที่กระทรวงศึกษาธิการหรือคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบเป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายที่จ่ายไปเป็นรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 420) พระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 476) และพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 655)

ตรวจสอบรายชื่อได้ทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากรที่ www.rd.go.th >อ้างอิง>ประมวลรัษฎากร>ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร>ทั่วไป>หลักเกณฑ์การยกเว้นภาษีเงินได้ภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะและอากรแสตมป์สำหรับเงินได้ที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษา

แล้วคลิกที่รายชื่อสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการประกาศหรือสอบถามได้ที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา

2.รายจ่ายเพื่อสนับสนุนด้านการเรียนรู้และนันทนาการ

รายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสร้างและการบำรุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของเอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้เป็นการทั่วไปโดยไม่เก็บค่าบริการใดๆ หรือสนามเด็กเล่นสวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการ เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นรายจ่ายเพื่อสนับสนุนด้านการเรียนรู้และนันทนาการตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 428)

3.รายจ่ายในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อสถานศึกษา

รายจ่ายเป็นค่าจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่านเป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 515)

4.รายจ่ายในการจัดให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์

รายจ่ายเป็นค่าจัดให้คนพิการได้รับสิทธิประโยชน์เป็นจำนวนร้อยละ 100 ของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 519)

5.รายจ่ายเพื่อพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา

รายจ่ายในการบริจาคเงินให้กองทุนเพื่อพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 520)

6.รายจ่ายในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดอปท.

รายจ่ายให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 526)

7.รายจ่ายเพื่อโครงการฝึกอบรมอาชีพฯ

รายจ่ายที่จ่ายไปเป็นค่าใช้จ่ายบริจาคเพื่อโครงการฝึกอบรมอาชีพฯกระทรวงยุติธรรมเป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปเป็นเงินบริจาคดังกล่าวตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 541)

8.รายจ่ายบริจาคให้แก่สถานศึกษา

รายจ่ายเป็นรายจ่ายบริจาคให้แก่สถานศึกษาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่1 มกราคมพ.ศ. 2562 ถึงวันที่31 ธันวาคมพ.ศ. 2562 ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 681)

9.รายจ่ายบริจาคให้แก่องค์กรกีฬา

รายจ่ายเป็นรายจ่ายบริจาคให้แก่องค์กรกีฬาผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมพ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

10.รายจ่ายบริจาคให้แก่กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ฯลฯ

รายจ่ายเป็นรายจ่ายบริจาคให้แก่กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย กองทุนส่งเสริมงานจดหมายเหตุ หรือกองทุนโบราณคดี เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 615)

11.รายจ่ายเพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจการของ SMEs

รายจ่ายที่บริษัทฯ ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดินเกินกว่า 200 ล้านบาทและมีการจ้างแรงงานเกินกว่า 200 คน จ่ายเพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่มีสินทรัพย์ถาวรซึ่งไม่รวมที่ดินไม่เกินกว่า 200 ล้านบาทและมีการจ้างแรงงานไม่เกินกว่า 200 คน ทั้งนี้ต้องเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อให้แก่บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือค่าใช้จ่ายสำหรับการส่งเสริมการดำเนินกิจการที่สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้การรับรองเป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายไป สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีที่เริ่มในหรือหลังวันที่ 1 มกราคมพ.ศ. 2562 แต่ไม่เกินวันที่ 31 ธันวาคมพ.ศ. 2563 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562

12.รายจ่ายบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯลฯ

รายจ่ายเป็นรายจ่ายบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กองทุนสนับสนุนการวิจัย กองทุนเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา หรือกองทุนเพื่อการพัฒนาระบบสาธารณสุข เป็นจำนวน 2เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 668)

13.รายจ่ายบริจาคให้แก่กองทุนยุติธรรม

รายจ่ายเป็นรายจ่ายบริจาคให้แก่กองทุนยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนยุติธรรม เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 651)

14.รายจ่ายให้แก่สถานศึกษาตามสัญญารัฐบาลไทยกับทบวงการชำนัญพิเศษ

รายจ่ายเป็นรายจ่ายบริจาคให้แก่สถานศึกษาที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยตามสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่1 มกราคมพ.ศ. 2562 ถึงวันที่31 ธันวาคมพ.ศ. 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

15.รายจ่ายบริจาคให้แก่สถานพยาบาลราชการ

รายจ่ายเป็นรายจ่ายบริจาคให้แก่สถานพยาบาลของทางราชการ เป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไปตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 663)

16.รายจ่ายบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

รายจ่ายเป็นรายจ่ายบริจาคให้แก่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นจำนวน 2 เท่าของรายจ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ตามพระราชกฤษฎีกาฯ (ฉบับที่ 682)

 

ที่มา : บทความ ”ขยายกำหนดเวลาการยื่นรายการและชำระภาษีเงินได้นิติบุคคล ภ.ง.ด.50” โดย : อาจารย์วินัย ปณิธานรักษ์ชัย วารสารเอกสารภาษีอากร ปีที่ 39 ฉบับที่ 464 เดือน พฤษภาคม 2563

สามารถสมัครสมาชิกได้ที่ : https://bit.ly/2VwzbqY

Tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?