บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ยินดีให้บริการด้านวิชาชีพ

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ในการให้บริการทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง โดยยึดมั่นในมิตรภาพ และความรู้สึกดีของลูกค้าเป็นสำคัญ จนเกิดการแนะนำจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง อันเป็นรากฐานแห่งความสำเร็จในวิชาชีพของธรรมนิติด้วยดีตลอดมา

ด้วยความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ ส่งผลให้ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่ง ในการประเมินความเพียงพอ ของระบบการควบคุมภายใน เพื่อเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และงานตรวจสอบภายในต่อเนื่องของบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ

บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด ได้รับความไว้วางใจจากฝ่ายบริหารของบริษัท ซีวิลเอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน) ให้ประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในเพื่อเตรียมตัวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบริการงานตรวจสอบภายใน

ซึ่งที่ผ่านมา มีบริษัทหลายแห่ง ได้ใช้บริการ บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด เพื่อเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ หลายกลุ่มกิจการด้วยกัน อาทิ กลุ่มบริษัทที่ดำเนินการทางด้านเกษตร และอุตสาหกรรมอาหาร , สินค้าอุปโภค บริโภค , ธุรกิจการเงิน , อสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้าง , สินค้าอุตสาหกรรม , ทรัพยากร, บริการ ,เทคโนโลยี , ประกันภัยและประกันชีวิต เป็นต้น 

tag
No tags defined

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?