บริการงานพัฒนาธุรกิจ

บริการงานพัฒนาธุรกิจ คือบริการให้คำปรึกษาและจัดทำรายงานทางธรุกิจโดยจัดทำคู่มือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริการงานพัฒนาธุรกิจ เป็นบริการให้คำปรึกษาและจัดทำรายงานทางธรุกิจเพื่อมุ่งเน้นให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้และยังมุ่งเน้นให้บริษัทสามารถเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ โดยจัดทำคู่มือต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รูปแบบการให้บริการงานพัฒนาธุรกิจ

  • จัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan, KPI (องค์กร), Vision, Mission, Strategy)
  • จัดทำคู่มือบริหารความเสี่ยง
  • จัดทำคู่มือการกำกับกิจการที่ดี
  • จัดทำแผนสืบทอดตำแหน่ง
  • จัดทำคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ
  • จัดทำแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจ (ไม่รวมส่วนงาน IT)
  • จัดทำตารางอำนาจอนุมัติ
  • จัดทำโครงสร้างองค์กร
  • จัดทำคำอธิบายลักษณะงาน (Job Description)

 

อัตราค่าบริการงานพัฒนาธุรกิจ 

อัตราค่าบริการ ขนาดธุรกิจ
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
ราคาการให้บริการ 600,000 900,000 1,200,000
จำนวนวันที่ปฏิบัติงาน 20 วัน 30 วัน 40 วัน

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขนาดเล็ก (1-10 ฝ่ายงาน)

2.บริษัทฯ ขนาดกลาง (11-15 ฝ่ายงาน)

3.บริษัทฯ ขนาดใหญ่ (15 ฝ่ายงานขึ้นไป)

 

สิ่งที่ที่จะได้รับ :

รายงาน 1 ฉบับ,  คำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

 

 บริการนี้เหมาะสำหรับ ข้อดี สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม
1. บริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2. บริษัทที่เริ่มดำเนินธุรกิจ

1. บริษัทฯ จะมีทิศทางการดำเนินธุรกิจให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

2. ได้รับรายงานมาตราฐานเพื่อใช้ในการเข้าตลาดหลักทรัพย์

3. ได้รับคำปรึกษาในการดำเนินธุรกิจ

1. การร่วมมือจากทุกฝ่ายในเรื่องของข้อมูลเพื่อการวางแผนหรือกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ

2.เตรียมข้อมูลการดำเนินธุรกิจเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์

 

สนใจติดต่อ :      นางสาวกัญทิมา  หุมากรณ์  โทร. 0 2596 0500 ต่อ 327

 

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright ©2019  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?