ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา 

มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา

18 เมษายน 2563

ครม.อนุมัติการขยายเวลาการมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬาถึง 31 ธันวาคม 2562  เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….  (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา)  ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ

สาระสำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ เป็นการขยายระยะเวลาการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีตามมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา สำหรับผู้บริจาคหรือสนับสนุนการกีฬาให้แก่ การกีฬาแห่งประเทศไทย คณะกรรมการกีฬาจังหวัด สมาคมกีฬาแห่งจังหวัด สมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า “แห่งประเทศไทย” หรือกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย และกรมพลศึกษา

โดยขยายระยะเวลามาตรการเดิมตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 596) พ.ศ. 2559 ซึ่งได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ออกไปอีก 1 ปี เป็น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง

 

อ่านสรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 11 มิถุนายน 2562 ได้ที่ https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/20992

 

 

 

 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?