Tag Archive for: เงินสมทบ

จัดการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างไร เมื่อถูกเลิกจ้างหรือนายจ้างเลิกกิจการ?+

จัดการเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอย่างไร เมื่อถูกเลิกจ้างหรือนายจ้างเลิกกิจการ?

ลูกจ้างควรรู้! สิทธิประกันสังคมกรณีสงเคราะห์บุตร+

ลูกจ้างควรรู้! สิทธิประกันสังคมกรณีสงเคราะห์บุตร

เรื่องควรรู้! สิทธิ์ที่ผู้มีเงินได้สามารถใช้หักลดหย่อนภาษีได้+

เรื่องควรรู้! สิทธิ์ที่ผู้มีเงินได้สามารถใช้หักลดหย่อนภาษีได้

เจาะ 5 เรื่องเด่น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และการเลื่อนส่งเงินสะสมในช่วงวิกฤติ+
4 มาตรการช่วยเหลือจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สำหรับสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19+
ขยายเวลายื่นแบบและส่งเงินสมทบผ่าน e-Payment  7 วันทำการ+

ขยายเวลายื่นแบบและส่งเงินสมทบผ่าน e-Payment 7 วันทำการ

ขยายเวลายื่นแบบและนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออกไปอีก 7 วัน+

ขยายเวลายื่นแบบและนำส่งเงินสมทบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออกไปอีก 7 วัน

กองทุนเงินทดแทน ประโยชน์เรื่องที่ลูกจ้างต้องรู้ !+

กองทุนเงินทดแทน ประโยชน์เรื่องที่ลูกจ้างต้องรู้ !

เตรียมตัวรับมือในวัยเกษียณด้วยการออมเงินกับ “กอช.”+
ข่าวดี! หากจ่ายเงินกองทุนประกันสังคมสามารถขอเงินคืนได้ … แม้ไม่ใช่ผู้ประกันตน+

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?