Tag Archive for: บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

บริการงานพัฒนาธุรกิจ

บริการให้คำปรึกษาในการพัฒนาจัดทำคู่มือปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการงานประเมินระบบการควบคุมปลอดภัยด้านเทคโนโลยี

บริการงานประเมินระบบการควบคุมภายใน

บริการตรวจนับทรัพย์สิน

บริการการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

InTernView 10 ทักษะ 10 ประสบการณ์ จาก 10 Interns+

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?