Tag Archive for: บริษัท ตรวจสอบภายในธรรมนิติ จำกัด

บริการงานตรวจสอบพิเศษ

บริการงานพัฒนาธุรกิจ

บริการให้คำปรึกษาในการพัฒนาจัดทำคู่มือปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการงานประเมินระบบการควบคุมปลอดภัยด้านเทคโนโลยี

บริการงานประเมินระบบการควบคุมภายใน

บริการตรวจนับทรัพย์สิน

บริการการประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?