Tag Archive for: การประชุมคณะรัฐมนตรี

ครม.เห็นชอบคงอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินถึงสิ้นปี 63+

ครม.เห็นชอบคงอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินถึงสิ้นปี 63

ไฟเขียว “ชิมช้อปใช้” เฟส 3 ลงทะเบียนเพิ่มอีก 2 ล้านคน+

ไฟเขียว “ชิมช้อปใช้” เฟส 3 ลงทะเบียนเพิ่มอีก 2 ล้านคน

ครม.รับทราบรายงานผลการจัดอันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก Doing Business 2020+

ครม.รับทราบรายงานผลการจัดอันดับความยาก – ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก Doing Business 2020

ครม. ไฟเขียว มาตรการ ชิมช้อปใช้ เฟส 2+

ครม. ไฟเขียว มาตรการ ชิมช้อปใช้ เฟส 2

ครม.เห็นชอบมาตรการแก้ไขภัยแล้ง+

ครม.เห็นชอบมาตรการแก้ไขภัยแล้ง

ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา +

ขยายเวลามาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการกีฬา 

ครม.อนุมัติยกเลิกเก็บค่าธรรมวีซ่านักท่องเที่ยวถึง 31 ตุลาคมนี้+

ครม.อนุมัติยกเลิกเก็บค่าธรรมวีซ่านักท่องเที่ยวถึง 31 ตุลาคมนี้

ครม.อนุมัติโครงการก่อสร้างทางวิ่งเส้นที่ 3 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ+
ขยายกำหนดเวลายื่นแบบฯ และนำส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อน “ปาบึก”+

ขยายกำหนดเวลายื่นแบบฯ และนำส่งเงินสมทบของนายจ้างและผู้ประกันตนในท้องที่ที่ประสบภัยพิบัติจากพายุโซนร้อน “ปาบึก”

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?