ครม.เห็นชอบมาตรการแก้ไขภัยแล้ง

ภัยแล้ง

18 เมษายน 2563

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หรือ ครม.มีมติเห็นชอบการแก้ปัญหาภัยแล้ง โดยแบ่งเป็นมาตรการเร่งด่วน  มาตรการระยะสั้น และ มาตรการระยาว

การแก้ปัญหาภัยแล้ง ประกอบด้วยมาตรการเร่งด่วน  มาตรการระยะสั้น และ มาตรการระยาว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

6 มาตรการเร่งด่วน
1.ปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่เหนือและท้ายอ่างเก็บน้ำ

2.สำรวจพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตร พร้อมสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ได้ทันที และสร้างการรับรู้ ร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้มีการใช้น้ำอย่างประหยัด

3. ปรับแผนการระบายน้ำจากแหล่งน้ำต่างๆ โดยเฉพาะแหล่งน้ำที่มีปริมาณน้ำน้อยกว่าร้อยละ 30 ของความจุ และเพิ่มความเข้มงวดติดตาม กำกับ การจัดสรรน้ำในระดับพื้นที่เพื่อให้ใช้น้ำอย่างประหยัด และมีปริมาณน้ำเพียงพอสำหรับอุปโภค – บริโภค

4.ปรับลดแผนการระบายน้ำจาก 4 เขื่อนแบบขั้นบันไดเพื่อประหยัดน้ำ

5.วางแผนการใช้น้ำจากลุ่มน้ำแม่กลอง

6.สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและแนวทางการแก้ไขให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและประชาชนในพื้นที่รับทราบในภาพรวม

4 มาตรการระยะสั้น
1.เร่งรัดงานก่อสร้างและซ่อมแซมฝายชะลอน้ำบริเวณต้นน้ำให้ทันต่อการรับน้ำในฤดูฝน ปี 2562 และงานขุดลอกเพิ่มความจุแหล่งน้ำธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำอื่น ๆ

2.ปรับแผนการขุดเจาะบ่อบาดาล และซ่อมแซมบำรุงรักษาล้างบ่อน้ำบาดาล ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกน้อยกว่าปกติ

3.จัดทำแผนงานโครงการเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนการปฏิบัติงานตามลำดับความสำคัญ เน้นน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภคเป็นหลัก ควบคู่กับการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค – บริโภค โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกน้อยกว่า 60 มิลลิเมตรต่อเดือน

4. กำหนดนโยบายช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัย เช่น สินเชื่อเงินด่วนหรือฉุกเฉินเพื่อสร้างอาชีพ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้ประสบภัย พักชำระหนี้เงินต้น สนับสนุนเมล็ดพันธุ์เพื่อการเพาะปลูก และการชดเชยเยียวยา รวมถึงการสร้างอาชีพเสริม เป็นต้น

3 มาตรการระยะยาว
1. หน่วยงานที่ได้รับงบประมาณบูรณาการเร่งรัดการปฏิบัติงานโครงการแก้ไขปัญหาเชิงพื้นที่อย่างเป็นระบบ (Area Based) และโครงการแหล่งน้ำตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี ให้เป็นไปตามแผน
2. จัดทำทะเบียนแหล่งน้ำ ทะเบียนผู้ใช้น้ำ แผนที่แสดงพื้นที่ชลประทาน และพื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ
3. ปรับแผนการเพาะปลูกพืชและปฏิทินการเพาะปลูกเป็นการล่วงหน้าโดยเฉพาะในฤดูแล้งปี 2562/63 ให้สอดคล้องกับการคาดการณ์สถานการณ์น้ำ

 

อ่านสรุปการประชุคณะรัฐมนตรีได้ที่ https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/21862

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?