Tag Archive for: กระทรวงแรงงาน

ทำอย่างไรหากเป็นแรงงานนอกระบบแล้วถูกลอยแพ?+

ทำอย่างไรหากเป็นแรงงานนอกระบบแล้วถูกลอยแพ?

ครม.อนุมัติปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563 เพิ่ม 5-6 บาททั่วประเทศ+

ครม.อนุมัติปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ปี 2563 เพิ่ม 5-6 บาททั่วประเทศ

ขยายเวลายื่นแบบและส่งเงินสมทบผ่าน e-Payment  7 วันทำการ+

ขยายเวลายื่นแบบและส่งเงินสมทบผ่าน e-Payment 7 วันทำการ

ครม.ไฟขียว ประกันสังคมเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเป็นเดือนละ 600 บาท+
ข่าวดี! สำหรับผู้ประกันตน ม.39 สามารถชำระเงินสมทบย้อนหลังได้แล้ว+
ว่าด้วยเรื่องของ .. หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงาน+

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?