fbpx

Tag Archive for: กระทรวงแรงงาน

ขยายเวลายื่นแบบและส่งเงินสมทบผ่าน e-Payment 7 วันทำการ

ข่าวดี! สำหรับผู้ประกันตน ม.39 สามารถชำระเงินสมทบย้อนหลังได้แล้ว

ว่าด้วยเรื่องของ .. หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงาน

Copyright ©2019  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?