ธรรมนิติ จัดบรรยาย “เรื่อง Sale skill” โดย คุณอารีย์ จงเกษมสุข Presidential Director บริษัท นูสกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จํากัด

02 มิถุนายน 2563

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ธรรมนิติได้รับเกียรติจาก คุณอารีย์ จงเกษมสุข Presidential Director ที่มีสมาชิกทำเนียบรายได้สะสมเกิน 10 ล้านบาท บริษัท นูสกิน เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จํากัด 

มาบรรยายเรื่อง Sale skill พร้อมทั้งแบ่งปันแนวคิดและทัศนคติดี ๆ ให้แก่คณะ Dharmniti Young Executive ทั้ง 4 รุ่น และกลุ่ม sale

ธรรมนิติขอขอบคุณ คุณอารีย์ จงเกษมสุข เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวธรรมนิติครับ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?