ธรรมนิติ จัดบรรยาย ในหัวข้อ “Research and Analysis Marketing” โดย คุณประสงค์ รุ่งสมัยทอง ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหารด้านความรู้สึก บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

22 กรกฎาคม 2563

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ธรรมนิติได้รับเกียรติจาก คุณประสงค์ รุ่งสมัยทอง ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหารด้านความรู้สึก บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

มาบรรยายในหัวข้อ Research and Analysis Marketing นำความรู้ด้านการวิเคราะห์การตลาดมาถ่ายทอดให้กับคณะ Dharmniti young executive รุ่น 1 – 4 ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ ทำให้ได้ความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ต่อไป

ธรรมนิติขอขอบคุณ คุณประสงค์ รุ่งสมัยทอง เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มามอบความรู้และทักษะให้กับชาวธรรมนิติครับ

Copyright ©2022  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?