อัปเดต พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (กฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 2562)

อัปเดต พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (กฎกระทรวงการงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 2562)

16 มีนาคม 2565

ประกาศกฎกระทรวง การงดหรือลดเบี้ยปรับ พ.ศ. 2562

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคหนึ่งและมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวง ดังต่อไปนี้

1. ให้งดเบี้ยปรับภาษีค้างชำระสำหรับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมาย

2. ให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีที่จะของดเบี้ยปรับ ยื่นหนังสือ (สำเนาเอกสารหรือหลักฐาน) ที่ออกโดยสารหรือหน่วยงานที่มีคำสั่งให้ยึดหรืออายัด ต่อผู้บริหารท้องถิ่น ภายในวันที่ 31 มกราคม ของปีภาษีนั้น

3. การงดเบี้ยปรับตามข้อ 2 ให้มีผลันบตั้งแต่วันที่ศาลหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจตามกฎหมายมีคำสั่งยึดหรืออายัดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง แล้วแต่กรณี

การงดหรือลดเบี้ยปรับ

กรณที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ถูกยึดหรืออายัดตามกฎหมายก่อนวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ให้การงดเบี้ยปรับ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?