อัปเดต พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

11 มีนาคม 2565

ประกาศกฎกระทรวง ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ เพื่อบังคับใช้กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562

ซึ่งประกอบด้วย

1. ลักษณะที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่า

• ที่ดินที่โดยสภาพสามารถทำประโยชน์ได้ แต่ไม่มีการทำประโยชน์ในที่ดินนั้นตลอดปีที่ผ่านมา ยกเว้นกรณีที่ไม่สามารถทำประโยชน์นั้นเนื่องจากมีเหตุธรรมชาติ
• สิ่งปลูกสร้างโดยสภาพ สามารถทำประโยชน์ได้ แต่ถูกทิ้งร้างและไม่มีการทำประโยชน์ ในสิ่งปลูกสร้างนั้นตลอดปีที่ผ่านมา

2. ลักษณะที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

• ที่ดินที่โดยสภาพสามารถทำประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม แต่การทำประโยชน์ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ตลอดปีที่ผ่านมา
• สิ่งปลูกสร้างที่ก่อสร้าง หรือปรับปรุงเสร็จแล้ว และโดยสภาพสามารถทำประโยชน์ในการทำเกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย หรือทำประโยชน์อื่น ที่ไม่ใช่การทำประโยชน์ในการประกอบเกษตรกรรม หรือเป็นที่อยู่อาศัย แต่ไม่มีการทำประโยชน์ ในตลอดปีที่ผ่านมา

3. ความในข้อ 1 และข้อ 2 ไม่ใช่บังคับกับที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ดังต่อไปนี้

• ที่ดินที่อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อทำประโยชน์ หรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง
• ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ที่ถูกรอนสิทธิในการทำประโยชน์โดยกฎหมาย โดยคำสั่ง หรือคำพิพากษาของศาล
• ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีของศาลเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครอง

4. ในการพิจารณาที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใด เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพ

ให้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สภาพภูมิประเทศ สภาพดิน ความลาดชันของพื้นดิน และการทำประโยชน์ของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ในบริเวณใกล้เคียง

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?