นักบัญชีอย่าลืม!! แจ้งยืนยันข้อมูลผ่านระบบ e-Accountant

05 กันยายน 2562

สืบเนื่องจากจดหมาย การแจ้งยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับการทำบัญชีตามระบบ e-Accountant ที่ส่งตรงมาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ถึงผู้ทำบัญชี

มีใจความสำคัญอยู่ 4 ข้อหลักๆ ที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต้องการประชาสัมพันธ์ และย้ำเตือนถึงแนวปฏิบัติที่ถูกต้องของหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ตามประกาศ

เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี พ.ศ.2557

โดยสรุปได้ดังนี้

1. การขึ้นทะเบียนหรือแจ้งยกเลิกการเป็นผู้ทำบัญชี หรือการเปลี่ยนแปลงรายการต่าง ๆ

ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มต้นทำบัญชีหรือวันที่มีการเปลี่ยนแปลง

2. จะต้องยืนยันรายชื่อที่รับทำบัญชี และ สถานภาพการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

พร้อมด้วยหลักฐานภายในวันที่ 30 มกราคม ของทุกปี และผู้ทำบัญชี 1 ท่านสามารถทำบัญชีได้ไม่เกิน 100 รายต่อปี ซึ่งในข้อนี้มีประเด็นที่น่าสนใจ ตรงที่ ทุก ๆ ปีผู้ทำบัญชีจะต้องยืนยันรายชื่อบริษัทที่รับทำบัญชีอยู่ว่าตรงตามความเป็นจริงหรือไม่ หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงประการใดก็ให้แจ้งภายใน 30 มกราคม พร้อมกันนี้ให้แสดงหลักฐานการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีด้วย ซึ่งกล่าวโดยสรุปคือ ผู้ทำบัญชีจะต้องแสดงความมีตัวตนทุก ๆ ปี ว่ายังจัดทำบัญชีอยู่ และยังมีสถานภาพการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชีอยู่ โดยที่การเป็นสมาชิกสภาฯ นั้นสามารถสมัครได้ตั้งแต่เริ่มต้นการเป็นผู้ทำบัญชี และจะต้องต่ออายุทุก ๆ ปี ปีละ 500 บาท เพื่อรักษาสิทธิในการเป็นสมาชิกภาพและสถานะการเป็นผู้ทำบัญชี แต่หากท่านไม่ปฏิบัติตามนี้ Mr.cpd ได้มีโอกาสไปสอบถามในงานสัมมนาผู้ของผู้จัดอบรมในเดือนที่ผ่านมา นั่นแปลว่าท่านจะไม่สามารถยื่นงบการเงินได้ ระบบ e-Account จะฟ้องว่าท่านยังไม่ได้ยืนยันรายชื่อ และ ต่ออายุสมาชิกสภาวิชาชีพ

3. แจ้งรายละเอียดการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี

ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรม แต่ไม่เกินวันที่ 30 มกราคมของปีถัดไป และจะต้องพัฒนาความรู้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมงต่อปี ซึ่งหลักเกณฑ์ในการอบรมนั้นให้ยึดปฏิบัติปีต่อปี 1 ปี 12 ชั่วโมง โดยยกเลิกการนับรอบแบบเก่า 3 ปี 27 ชั่วโมง แต่สำหรับการแจ้งการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องนั้น ในทางปฏิบัติปีนี้จะสามารถอบรมแล้วแจ้งได้ เร็วที่สุดคือในเดือนมีนาคมนี้ เพราะระบบจะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมเล็กน้อย ในส่วนของการพิจารณาหลักสูตรและรหัสหลักสูตรจากเดิมที่ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะเปลี่ยนแป็นออกโดยสภาวิชาชีพบัญชีแทนทั้งหมด ดังนั้นรูปแบบและขั้นตอนในปฏิบัติอาจจะมีขั้นตอนและหน้าตาเพิ่มเติมเล็กน้อย แต่อย่างไรนั้นหากระบบสามารถเปิดให้แจ้งข้อมูลได้ Mr.cpd จะมาอธิบายขั้นตอนให้ทุกท่านได้รับทราบโดยละเอียดครับ แต่ช่องทางหลักของการแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่องยังคงเป็นช่องทางเดิมที่ www.dbd.go.th

4. กรณีที่ท่านเป็นผู้ทำบัญชีที่เคยขึ้นเบียนไว้แล้วนั้น

ให้ท่านตรวจสอบข้อมูลของท่านพร้อมทั้งยืนยันรานละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีผ่านทางระบบ e-Accountant พร้อมกันนี้หากระบบแจ้งขอเอกสารจะต้องแนบหลักฐานดังกล่าวนี้ด้วยในรูปแบบไฟล์รูปภาพหรือ PDF

– รูปถ่ายครึ่งตัว
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาหลักฐานการศึกษา

ซึ่งเอกสารทั้ง 4 ข้อนี้ หากท่านที่ขึ้นทะเบียนมาเป็นระยะเวลานานก่อนประกาศฉบับใหม่ 1 ปี จะต้องทำการแนบไฟล์เอกสารทั้ง 4 ข้อนี้ผ่านทางระบบ e-Accountant หากท่านไม่ดำเนินการก็จะไม่สามารถทำรายการอื่นต่อได้ เช่นการแจ้งพัฒนาความรู้ต่อเนื่อง หรือ การแจ้งเพิ่มหรือยกเลิกธุรกิจที่จัดทำบัญชี

ที่กล่าวมาในใจความจดหมายทั้ง 4 ข้อ ถือเป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญที่ผู้ทำบัญชีทุกท่านจะต้องปฏิบัติ ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งจดหมายฉบับให้ทุกท่านเพื่อสรุปและย้ำเตือนถึงความสำคัญของวิชาชีพบัญชี ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ปฏิบัติอย่างไร ในฉบับหน้า Mr.cpd จะกล่าวถึงสิทธิในสมาชิกสภาวิชาชีพ ว่าเป็นอย่างไรบ้าง และท่านมีสิทธิและเสียงอย่างไรในสภาวิชาชีพ สำหรับฉบับนี้สวัสดีครับ

เขียนโดย : MR.CPD
ข้อมูลจาก : วารสาร CPD & Account ฉบับเดือนมีนาคม 2558

—-

แหล่งที่มา : www.jobdst.com

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?