Dharmniti Young Executive รุ่นที่ 1 พร้อมผู้บริหารและพนักงาน เข้าฟังบรรยายเรื่อง “Branding” โดย คุณประสงค์ รุ่งสมัยทอง ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหารด้านความรู้สึก บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

20 พฤษภาคม 2565

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2560 ธรรมนิติได้รับเกียรติจาก คุณประสงค์ รุ่งสมัยทอง ที่ปรึกษาประธานกรรมการบริหารด้านความรู้สึก บมจ. ธนาคารกสิกรไทย

มาบรรยายเรื่อง “Branding” นำความรู้ด้านภาพลักษณ์องค์กรมาถ่ายทอดให้กับคณะ Dharmniti young executive รุ่น 1 และพนักงาน ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ ทำให้ได้ความรู้ ความเข้าใจ สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานได้ต่อไป

ธรรมนิติขอขอบคุณ คุณประสงค์ รุ่งสมัยทอง เป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มามอบความรู้และทักษะให้กับชาวธรรมนิติครับ

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?