fbpx

บริการตรวจสอบภายใน

บริการงานพัฒนาระบบ

บริการให้คำปรึกษาในการพัฒนาจัดทำคู่มือปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการงานประเมินระบบการควบคุมภายใน

บริการงานตรวจนับทรัพย์สิน

บริการงานประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน (CAC)

Copyright ©2020  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?