จองซื้อรถยนต์ใหม่แต่ได้รถไม่ตรงปก ยกเลิกสัญญาได้หรือไม่?

การซื้อขายสินค้าเมื่อทำสัญญาซื้อขายแล้ว สิทธิ์ในความเป็นผู้บริโภคย่อมเกิดขึ้นแล้ว ไม่ว่าจะกับสินค้าอะไร โดยวันนี้ธรรมนิติจะพาไปติดตามรายละเอียดประเด็นการทำสัญญาซื้อขายรถ ซึ่งหลายคนอาจซื้อเพื่อเป็นรางวัลชีวิต และหลายคนกว่าจะยอมควักเงินจ่ายก็คิดแล้วคิดอีก แต่จะทำอย่างไรหากรถที่ทำสัญญาซื้อขายไว้แล้วมาในสภาพไม่ตรงปก ไม่ตรงรุ่น คำตอบรอคุณอยู่ในบทความนี้แล้วค่ะ

จองซื้อรถใหม่แต่ได้ไม่ตรงปก ยกเลิกสัญญาได้หรือไม่?

ก่อนจะไปถึงเรื่องของการยกเลิกสัญญากรณีที่ได้รถไม่ตรงปก ลองไปทำความรู้จักกับคำว่า สิทธิ์ของผู้บริโภค กันก่อน โดยในพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2541) ได้ให้คำจำกัดความถึง ผู้บริโภคว่า

ผู้บริโภค หมายความว่า ผู้ซื้อหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ หรือผู้ซึ่งได้รับการเสนอหรือการชักชวนจากผู้ประกอบธุรกิจเพื่อให้ซื้อสินค้าหรือรับบริการและหมายความกฤษฎี รวมถึงผู้ใช้สินค้าหรือผู้ได้รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจโดยชอบ แม้มิได้เป็นผู้เสียค่าตอบแทนก็ตาม

สิทธิ์ของผู้บริโภคมีอะไรบ้าง?

1. สิทธิ์ที่จะได้รับข่าวสารรวมทั้งคำพรรณนาคุณภาพที่ถูกต้องและเพียงพอเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ

2. สิทธิ์ที่จะมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้าหรือใช้บริการ

3. สิทธิ์ที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าหรือบริการ

4. สิทธิ์ที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา

5. สิทธิ์ที่จะได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียหาย

***ส่วนของการทำสัญญาซื้อรถยนต์นั้น จะเข้ากับข้อที่ 4 ซึ่งเป็นสิทธิ์ที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา คือ การตกลงใจทำสัญญาโดยไม่ถูกเอาเปรียบ

สัญญาจองรถยนต์คืออะไร?

สัญญาจองรถยนต์ คือ ข้อตกลงใดๆ  ที่ผู้บริโภคทำกับผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อจองซื้อรถยนต์ โดยผู้ประกอบธุรกิจได้รับเงินหรือรับสิ่งใดไว้เป็นมัดจำแล้ว และให้คำมั่นว่าจะส่งมอบรถยนต์ให้ผู้บริโภคตามเวลาที่กำหนดในสัญญา

ลักษณะของสัญญาจองรถยนต์

พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2541 ได้ควบคุมลักษณะของสัญญาจองรถยนต์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภค โดยสัญญาจองรถยนต์ถูกทำขึ้นจากทั้ง 2 ฝ่าย คือผู้ประกอบธุรกิจทำกับผู้บริโภค ซึ่งต้องมีข้อความเป็นภาษาไทยที่สามารถเห็นและอ่านรายละเอียดต่างๆ ได้ชัดเจน มีขนาดของตัวอักษรไม่เล็กกว่า 2 มิลลิเมตร ที่สำคัญต้องใช้ข้อสัญญาที่มีสาระสำคัญและเงื่อนไข ต่อไปนี้

1. รายละเอียดเกี่ยวกับรถยนต์

• ยี่ห้อรถ รุ่น ปีที่ผลิต สี และขนาดของกำลังเครื่องยนต์

• รายการอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติม ของแถม หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ

• จำนวนเงิน หรือสิ่งที่รับไว้เป็นมัดจำแล้ว

• ราคา

2. มีรายละเอียดกำหนดเวลาที่คาดว่าจะส่งมอบรถยนต์

3. ผู้บริโภคมีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาเมื่อผู้ประกอบธุรกิจกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่ง

• ปรับเปลี่ยนราคารถยนต์สูงขึ้น

• ไม่ส่งมอบรถยนต์ให้ผู้บริโภคภายในระยะเวลาที่กำหนด

• รถยนต์ที่ส่งมอบมียี่ห้อ รุ่น ปีที่ผลิต สี และขนาดกำลังเครื่องยนต์ไม่ตรงตามที่กำหนดในสัญญา

• ไม่ส่งมอบรถยนต์ที่มีรายการอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มเติมและของแถม หรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่กำหนดในสัญญา

สรุปผู้ซื้อสามารถยกเลิกสัญญาได้หรือไม่ หากได้รถไม่ตรงปก?

ผู้ซื้อมีสิทธิ์ยกเลิกสัญญา และได้เงินมัดจำคืน ถ้าในวันรับรถโชว์รูมปรับเปลี่ยนเงื่อนไขไม่ตรงสัญญา เช่น ราคารถยนต์สูงขึ้น ส่งมอบรถยนต์ยี่ห้อ รุ่น สี ขนาดกำลังเครื่องยนต์ ปีที่ผลิต และรายการอุปกรณ์ ของแถม สิทธิประโยชน์ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือไม่ส่งมอบรถยนต์ภายในระยะเวลาที่กำหนด

การยกเลิกสัญญาที่เราไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการซื้อรถใหม่ แต่ได้รถไม่ตรงปกและรายละเอียดของรถไม่เป็นไปตามสัญญา ย่อมทำได้ แต่ก่อนปัญหาต่างๆ จะบานปลายเราควรตรวจสอบรายละเอียดในสัญญา และเก็บหลักฐานใบเสร็จการจอง รายละเอียดการพูดคุยที่เป็นลายลักษณ์อักษรในแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อรักษาสิทธิ์ของผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 จะได้ไม่ต้องเสียทั้งเวลา เงิน และอารมณ์ภายหลัง

 

อ้างอิงข้อมูล

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)

สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

Tag

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?