5 ข้อดีของการโค้ช

5 ข้อดีของการโค้ช

28 มิถุนายน 2562

การโค้ชถือว่าเป็นเครื่องมือการพัฒนาที่ช่วยทำให้ผู้ที่ถูกโค้ชปลดล็อคศักยภาพของตนเอง มารู้จัก 5 ประโยชน์ของโค้ชกันครับ

ความหมายของการโค้ชสมัยใหม่
การโค้ชเป็นหนึ่งในกระบวนการพัฒนาตนเองและพัฒนาผู้อื่น ให้สามารถยกระดับความสามารถและผลงานของตนเองและของทีมงานให้ดีขึ้น การโค้ชถือว่าเป็นเครื่องมือการพัฒนาเครื่องมือหนึ่งที่มีเสน่ห์และสามารถทำให้ผู้ที่ถูกโค้ชปลดล็อคศักยภาพของตนเอง หากผู้รับการโค้ชได้รับแนวทางการโค้ชที่ถูกต้องและถูกวิธี

5 ประโยชน์ของโค้ช

1. เป็นเครื่องมือที่ช่วยทำให้คนหลุดพ้นจากปัญหาที่เกิดขึ้น :  การโค้ชเป็นแนวทางการช่วยเหลือคน ที่ทำให้พวกเขาหลุดพ้นจากปัญหาหรือเรื่องที่ไม่สบายใจที่ทำให้เกิดความทุกข์ ความกังวลใจ

2. ทำให้เกิดความสุข :  แน่นอนว่าเมื่อคนหลุดพ้นจากปัญหาและความทุกข์แล้ว ความสุขย่อมเกิดขึ้น แนวทางการโค้ชจึงเป็นแนวทางที่ช่วยทำให้ตนเอง คนที่ถูกโค้ชเกิดความสุขในการทำงานและการใช้ชีวิต เพราะความสุขมาจากความรู้สึกที่ดีที่เกิดขึ้น ความรู้สึกที่ดีจะส่งต่อไปยังบรรยากาศการทำงานที่ดี และเมื่อตนเองมีความสุข คนรอบข้างย่อมมีความสุขตามไปด้วยเช่นกัน

3.พฤติกรรมเปลี่ยน : เมื่อคนเรามีความสุขไม่ว่าจะเป็นในสถานที่ทำงานหรือการใช้ชีวิตส่วนตัว ความสุขนั้นย่อมส่งต่อไปยังพฤติกรรมการแสดงออกในเชิงบวก การโค้ชจึงเป็นแนวทางหนึ่งในการปรับเปลี่ยน พัฒนาให้เกิดพฤติกรรมที่ดี เช่น
การทำงานเป็นทีม : ให้ความช่วยเหลือ/ความร่วมมือ แบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน การรับฟังกัน
การควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ : การเก็บอารมณ์เมื่อไม่พอใจใคร
การให้บริการที่ดี : ยิ้มแย้มแจ่มใส อาสาช่วยเหลือลูกค้า พูดจาสุภาพไพเราะกับลูกค้า
การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ : ตระหนักรู้ว่าอะไรคือปัญหา หาทางเลือกของปัญหาได้ถูกต้อง
ความเป็นผู้นำ : กล้าคิด กล้าทำ และกล้าพูด รวมถึงกล้ารับผิดชอบในผลที่เกิดขึ้นของทีม

4. ผลลัพธ์เปลี่ยน : เมื่อพฤติกรรมเปลี่ยนแน่นอนว่าผลลัพธ์ย่อมจะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ซึ่งพฤติกรรมจะส่งผลต่อผลลัพธ์ในการทำงานและการใช้ชีวิตส่วนตัว เช่น
การทำงานเป็นทีม : ผลลัพธ์ก็คือ ความสำเร็จของงานและของทีมงาน
การควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ : ผลลัพธ์ก็คือ ข้อร้องเรียนของลูกค้าลดลง
การให้บริการที่ดี : ผลลัพธ์ก็คือ เปอร์เซ็นต์ความพึงพอใจของลูกค้าเพิ่มขึ้น
การแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ : ผลลัพธ์ก็คือ จำนวนปัญหาที่เกิดขึ้นลดลง การทำงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ความเป็นผู้นำ : ผลลัพธ์ก็คือ อัตราการลาออกของพนักงานลดลง ผลสำเร็จการทำงานของทีมงาน

5. การเติบโตขององค์การ : แน่นอนว่าเมื่อพนักงานมีพฤติกรรมที่ดี ผลลัพธ์เกิดขึ้น การเติบโตขององค์การย่อมเกิดขึ้นตามไปด้วย เพราะความสำเร็จขององค์การไม่ได้มาจากการมีเครื่องจักร มีเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย หรือมีระบบการผลิตที่ดี มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อยู่เสมอเท่านั้น ปัจจัยเรื่องคนเป็นปัจจัยที่สำคัญมากไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัย เพราะคนจะทำให้องค์การขับเคลื่อน เติบโตและสร้างความยั่งยืนให้กับองค์การ

ดังนั้นองค์การจึงต้องให้ความสำคัญกับคนโดยการหาเครื่องมือพัฒนาความคิด สร้างแรงบันดาล และการตระหนักรู้ เครื่องมือการโค้ชจึงเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนเกิดการตระหนักรู้เพื่อหาคำตอบได้ด้วยตนเอง

 

ที่มา : บางส่วนจากบทความ : “ทำไมต้อง Coach” โดย :  ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ / Section :  HRM/HRD / อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่…วารสาร HR Society Magazine ปีที่ 17 ฉบับที่ 196 เดือนเมษายน 2562

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?