เสริมทักษะ HR ในยุค Disruptive

เสริมทักษะ HR

28 มิถุนายน 2562

ในยุค Disruptive ที่เทคโนโลยีถูกมาใช้งานแทนคนมาขึ้น ต้องมีการเสริมทักษะ HR ในยุคนี้อย่างไร เพื่อให้อยู่รอดท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงนี้

ในยุค Disruptive ที่การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ส่งผลให้การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคลได้รับผลกระทบและมีการนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานแทนมากขึ้น ต่อไปนี้คือ สรุปผลการสำรวจ (Quick Survey) จากองค์กรต่าง ๆ กว่า 1,000 แห่ง ในเรื่องเกี่ยวกับ Disrupt to Design HR เกี่ยวกับ 5 อันดับของงาน HR ที่มีการนำเทคโนโลยีเข้าไปประยุกต์ใช้มากที่สุด และ Top 10 Skills & Knowledge ที่จำเป็นสำหรับ HR ในยุค Disruptive นี้

5 อันดับของงาน HR ที่มีการนำเทคโนโลยีเข้าไปประยุกต์ใช้มากที่สุด

 1. Learning & Development การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร             54%
 2. HR Communication การสื่อความข้อมูลข่าวสารภายในองค์กร          52%
 3. HR Information System ระบบสารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล        50%
 4. Recruitment & Selection การสรรหาและคัดเลือก                          42%
 5. Performance Management การบริหารผลงาน                                40%

 

มองภารกิจงานที่น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ แล้วไม่น่าประหลาดใจนัก เพราะมีสัญญาณที่ชี้นำมาก่อนหน้านี้แล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ e-Learning, Long Distance Learning เรียนกันข้ามทวีปจนจบปริญญาเอกยังได้เลย การนำ Social Media มาใช้ในการสื่อความหรือช่วยงานด้านสรรหาคัดเลือก การจัดเก็บข้อมูลต่าง ๆ ด้านเกี่ยวกับบุคลากรมีพัฒนาการมาเรื่อย ๆ จากแฟ้มสู่ไมโครฟิล์ม จนนำมาสู่การใช้ Cloud มาช่วย ซึ่งทำให้คลังข้อมูลมีขนาดไม่จำกัด และเจาะลึกถึง Big Data Analytics

 

Top 10 Skills & Knowledge ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานให้ทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป

อีกส่วนหนึ่งที่ขอหยิบยกมาเล่าคือส่วนที่เป็น ซึ่งจะช่วยยกระดับความรู้และทักษะของนักบริหารบุคคลมืออาชีพให้อยู่รอดในยุค Disruptive นี้

 1. Business Acumen ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ                 48%
 2. Digital Literacy ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่                 45%
 3. Effective Communication การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ                      45%
 4. Data Analytics การคิดเชิงวิเคราะห์และประมวลข้อมูลเชิงลึก                    41%
 5. Agility ความกล้าที่จะเรียนรู้และปรับตัวกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป                   40%
 6. Change Management การนำและรับมือกับความเปลี่ยนแปลง                  35%
 7. Leadership & Navigation ภาวะผู้นำและบทบาทของการนำ                    28%
 8. Creativity การมีความคิดริเริ่ม                                                                   27%
 9. HR Expertise ความเชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ                                            24%
 10. Design Thinking การคิดเชิงออกแบบใหม่ๆ                                           25%

 

10 ข้อที่เป็นความรู้หรือทักษะใหม่ที่เป็นสภาวะ Disruptive นั้น เป็นความท้าทายที่นักบริหารบุคคลมืออาชีพ ต้องยอมออกมาจาก Comfort Zone ที่เคยสบาย เพื่อมาโต้กระแสความปั่นป่วนที่เกิดขึ้นรอบ ๆ ตัวให้ได้ คลื่นลมจะแรงเพียงใด ต้องควบคุมให้เรือสามารถโต้คลื่นให้ได้ ตัวเองก็ไม่ต่างจากลูกเรือเท่าใด ใส่ชูชีพให้ตนเองก่อน แล้วสอนให้คนอื่น ๆ รอบตัวใส่พร้อมวิธีใช้ ต้องอยู่รอดให้ได้ อยู่ด้วยกัน รอดด้วยกัน

 

ที่มา :  บางส่วนจากบทความ เสริมทักษะอะไรในภาวะ Disuptive โดย : อาจารย์สุชาดา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา / Section :  HR Trend / Column : สนทนาประสา HR  อ่านบทความฉบับเต็มได้ที่…วารสาร HR Society Magazine ปีที่ 17 ฉบับที่ 194 เดือนกุมภาพันธ์ 2562

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?