ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต ครม.ไฟเขียวแล้ว

ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต

18 เมษายน 2563

ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต ผ่านการเห็นชอบจาก ครม.แล้ว  เพศเดียวกันจดทะเบียนสมรสกันได้ นับเป็นประเทศแรกในเอเชียทีมีกฎหมายนี้

ร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต  ที่มีแนวคิดจากโลกที่มีความหลายหลายแตกต่าง การเปิดรับความหลากหลยทางเพศก็เพิ่มขึ้นมากขึ้นเช่นกัน และเพื่อกฎหมายที่มีอยู่สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน  คณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ….  หลังจกนี้ให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. ….  คือการปลดล็อคจากที่เคยกฎหมายระบุว่า การจดทะเบียนสมรสจะต้องเป็นการสมรสระหว่างชายและหญิงเท่านั้น  จึงส่งผลให้คนเพศเดียวกันสามารถจดทะเบียนสมรส ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันได้ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเอง

สำหรับร่างพระราชบัญญัติคู่ชีวิต พ.ศ. …. ประกอบด้วย 6 หมวด 44 มาตรา ดังนี้

  1. อารัมภบท (มาตรา 1 – 4 ) กำหนดเงื่อนเวลาในการบังคับใช้กฎหมาย คำนิยามสำคัญต่าง ๆ โดยเฉพาะ คำว่า “คู่ชีวิต” รวมทั้งกำหนดรัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติฉบับนี้
  2. หมวด 1 การจดทะเบียนคู่ชีวิต (มาตรา 5 – 20) กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ในการจดทะเบียนคู่ชีวิต ตลอดจนความเป็นโมฆะของการจดทะเบียนคู่ชีวิต
  3. หมวด 2 ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต (มาตรา 21 – 24) กำหนดสิทธิและหน้าที่ในความสัมพันธ์ระหว่างคู่ชีวิต
  4. หมวด 3 ทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต (มาตรา 25) กำหนดสิทธิและหน้าที่ในการจัดการทรัพย์สินระหว่างคู่ชีวิต
  5. หมวด 4 การสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิต (มาตรา 26 – 41) กำหนดเหตุที่ทำให้การเป็นคู่ชีวิตสิ้นสุดลง หลักเกณฑ์การสมัครใจเลิกกันจากการเป็นคู่ชีวิต การขอให้ศาลพิพากษาเพิกถอนการจดทะเบียนคู่ชีวิต และเหตุแห่งการฟ้องเลิกการเป็นคู่ชีวิต ตลอดจนผลสืบเนื่องจากการสิ้นสุดการเป็นคู่ชีวิต
  6. หมวด 5 มรดก (มาตรา 42- 43) กำหนดสิทธิและหน้าที่ในการรับมรดกของคู่ชีวิต
  7. หมวด 6 อายุความ (มาตรา 44) กำหนดอายุความสิทธิเรียกร้องระหว่างคู่ชีวิตภายใต้พระราชบัญญัติฉบับนี้

 

อ่านสรุปข่าวการประชุมคณะรัฐมนตรี 25 ธันวาคม 2561 ได้ที่ http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/17752

 

Related Article

สิทธิที่เข้าถึงได้หากมี กฎหมายคู่ชีวิต 

 

Copyright ©2021  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?