บุคคลล้มละลายคืออะไร? ส่งผลอย่างไรต่อชีวิต

การตกเป็นบุคคลล้มละลายคืออะไร ?

ㆍบุคคลมีหนี้สินมากเสียจนไม่สามารถชำระหนี้ได้
ㆍเพื่อหาวิธีการที่ทำให้บุคคลดังกล่าวหลุดพ้นจากหนี้ จึงต้องมี
กฎหมายคุ้มครอง
ㆍการทำให้เจ้าหนี้ ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ในการ
จัดสรร แบ่งปันทรัพย์สินของลูกหนี้
ㆍทำให้ลูกหนี้ที่สุจริตได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่

สาเหตุของการเป็นบุคคลล้มละลาย

1. เป็นบุคคลธรรมดา มีหนี้สินมากกว่า 1 ล้านบาท
2. เป็นนิติบุคคล มีหนี้สินมากกว่า 2 ล้านบาท
3. เป็นผู้ที่มีแนวโน้ม มีหนี้สินล้นพ้นตัว หรือ ไม่มีความสามารถ
ที่จะชำาระหนี้ได้

การตกเป็นบุคคลล้มละลายส่งผลอะไรต่อชีวิตบ้าง ?

1. ไม่สามารถทำนิติกรรมใด ๆ ได้ทั้งสิ้น รวมไปถึงธุรกรรมการเงินต่าง ๆ เช่น การเปิดบัญชีธนาคาร การโอนเงิน การถอนเงิน เป็นต้น
2. ไม่สามารถสมัครรับเลือกตั้ง เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือดำรงตำแหน่งทางการเมือง รับราชการได้
3. ไม่สามารถดำรงตำแหน่งในบริษัท หากมีความจำเป็น จะต้องได้รับอนุญาตจากศาลก่อน จึงจะดำรงตำแหน่งได้
4.ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้ ถ้าความจำเป็นจริงๆต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก่อน

การพันสภาพจากบุคคลล้มละลายมีข้อกำหนดอย่างไรบ้าง ?

ㆍมีคำสั่งปลดจากการเป็นบุคคลลัมลาย
ㆍ การล้มละลายจะถูกปลดทันที เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 3 ปีหลังถูกศาลสั่งให้เป็นบุคคลล้มละลาย แต่หากเคยล้มละลายมาก่อน อาจถูกยืดระยะเวลาออกไปเป็น 5 ปี หรือ 10 ปี
ㆍ หลังจากที่มีคำสั่งปลดจากการเป็นบุคคลล้มละลาย สามารถกลับไปใช้ชีวิต และได้รับสิทธิ์ในการทำธุรกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ (หลุดพันจากภาระหนี้ที่ต้องชำระ) ยกเว้นในส่วน
หนี้สินที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร / หนี้สินที่เกิดขึ้นจากการทุจริตฉ้อโกงของบุคคลล้มละลาย

 

Tag
No tags defined

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?