นายจ้างจ่ายเงินช้า ลูกจ้างสามารถทำอะไรได้บ้าง?

นายจ้างจ่ายเงินช้า ลูกจ้างทำอะไรได้บ้าง ?

ถ้านายจ้าง จ่ายเงินช้า กว่ากำหนด 7 วัน หรือไม่จ่ายค่าจ้าง กฎหมายให้คิดดอกเบี้ยได้ 15 % ต่อปี เมื่อไม่จ่ายค่าจ้าง ตามที่ตกลงไว้

แต่ลูกจ้าง ต้องพิสูจน์ให้ได้ ว่านายจ้างจงใจจ่ายเงินช้า

ถ้าไม่จ่ายเงิน โดยไม่มีเหตุอันควร เมื่อพ้น7 วัน นับตั้งแต่ถึงกำหนดวันจ่าย นายจ้าง ต้องเสียเงินเพิ่ม ให้กับลูกจ้าง 15 % ของเงินค่าจ้าง ทุกระยะเวลา 7 วันด้วย

*พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 9

ถ้าเป็นผู้ว่าจ้าง กับผู้รับจ้าง เช่น รับเหมาก่อสร้าง งานออกแบบ งานเขียนโปรแกรม หรืองานอื่น จะเป็นเรื่องการจ้างทำของ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ไม่ได้คุ้มครอง
ผู้รับจ้าง ไม่สามารถเรียกดอกเบี้ย และเงินเพิ่มได้ จะได้ส่วนของค่าจ้าง และดอกเบี้ยผิดนัด 5 % ต่อปี นับแต่วันครบกำหนดชำระเท่านั้น
**ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224

นายจ้างจ่ายเงินช้า ต้องไปร้องเรียนที่ไหน ?

– ยื่นคำร้อง (ใช้แบบคำร้อง คร.7) ต่อพนักงานตรวจแรงงาน ในท้องที่ ที่ลูกจ้างทำงานอยู่
– แจ้งผ่านทางระบบออนไลน์ ได้ที่ https://eservice.labour.go.th/ หรือ www.labour.go.th เมนู ติดต่อกรม
– สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 3 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
– สายด่วน 1546 (ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)
– สายด่วน 1506 กด 3 (ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.)

เอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องใช้

1.  บัตรประจำตัวประชาชน หรือ

2. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ

3. ใบอนุญาตทำงาน (work permit) หรือ

4. หนังสือเดินทาง (Passport)

5. ใบมรณะบัตร กรณีทายาทร้องเรียนแทน

พยานหลักฐานที่ต้องใช้

1.  สลิปค่าจ้าง หรือรายการเดินบัญชีธนาคารที่รับค่าจ้าง

2. สำเนาบัญชีธนาคารที่รับค่าจ้าง

3. หนังสือสัญญา (ถ้ามี)

4. บัตรประจำตัวพนักงาน (ถ้ามี)

5. หนังสือบอกกล่าวทวงถาม หรือหลักฐานการบอกกล่าวทวงถาม (ถ้ามี)

6. กรณีถูกเลิกจ้างให้เตรียมหนังสือเลิกจ้าง หรือหลักฐานบอกเลิกจ้าง (ถ้ามี)

 

หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ร้องเรียน เช่น แชทสนทนาขอลาป่วย
แชทสนทนาสั่งให้หยุดงาน คลิปวิดี คลิปเสียง รูปภาพ เป็นต้น
พยานหลักฐานที่ใช้จะต้องมีการเก็บรักษาที่ถูกต้องและอยู่ในสภาพสมบูรณ์ที่สุด ไม่มีการแก้ไขดัดแปลงใด ๆ

Tag
No tags defined

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?