บริจาคให้สถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ นำมาหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า!  

28 มิถุนายน 2562

บริจาคเงินลดหย่อนภาษีเมื่อบริจาคสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ นิติบุุคคลและบุคคลธรรมดาสามารถนำมาหักลดหย่อน-หักรายจ่ายได้ 2 เท่า!  

เพื่อเป็นการส่งเสริมการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพสูงจากต่างประเทศ จึงมีมาตรการด้านภาษีให้สถาบันอุดมศึกษาดังกล่าวได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นเดียวสถาบันการศึกษาในประเทศดังนี้

     1.บุคคลธรรมดาที่บริจาคเงินให้แก่สถาบันดังกล่าวข้างต้น สามารถนำมาหักเป็นค่าลดหย่อนได้ 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินได้สุทธิ

     2.บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่สถาบันดังกล่าวข้างต้น  สามารถนำมาหักเป็นรายจ่ายได้ 2 เท่าของจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิ

     3.ยกเว้นภาษีเงินได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ให้แก่บุคคลธรรมดาหรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล สำหรับเงินได้ที่ได้รับจากการโอนทรัพย์สิน หรือการขายสินค้า หรือสำหรับการกระทำตราสารอันเนื่องมาจากการบริจาคให้แก่สถาบันดังกล่าวข้างต้น 

     4.กำหนดให้มาตรการในเรื่องนี้ใช้สำหรับการบริจาคที่กระทำตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป

 

ข้อมูลอ้างอิง   http://www.thaigov.go.th/news/contents/details/9885

เรื่อง : กองบรรณาธิการ www.dharmniti.co.th/ 

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?