บริการตรวจสอบงบการเงิน สอบทานงบการเงิน งานที่ให้ความเชื่อมั่น และบริการที่เกี่ยวเนื่อง

19 มิถุนายน 2562

บริการตรวจสอบงบการเงิน สอบทานงบการเงิน งานที่ให้ความเชื่อมั่น และบริการที่เกี่ยวเนื่อง โดย บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

บริการตรวจสอบงบการเงินตามมาตรฐานการสอบบัญชีเพื่อให้ได้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินได้ปฏิบัติเป็นไปตามมาตรฐานรายงานทางการเงินโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด การปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสภาวิชาชีพบัญชีฯ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) กรณีที่เป็นผู้สอบบัญชีตลาดทุน  โดยผู้สอบบัญชีที่สามารถตรวจสอบงบการเงินและลงลายมือชื่อเพื่อรับรองงบนั้นจะต้องมีมติเห็นชอบแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบประกอบด้วยการวางแผนงานตรวจสอบ การประเมินความเสี่ยง และกำหนดวิธีในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานตรวจสอบ การสรุปผลการตรวจสอบและออกรายงานการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี  ให้กับกิจการเพื่อนำไปใช้ เช่น การส่งงบการเงินให้แก่หน่วยงานที่กำกับดูแล เช่น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กรมสรรพากร  โดยผู้สอบบัญชีจะเข้าตรวจสอบงบการเงินของกิจการอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง  จากผลการตรวจสอบผู้สอบบัญชีอาจมีการออกหนังสือแสดงข้อสังเกตจากการตรวจสอบเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน กระบวนการปฏิบัติงานตรวจสอบจะต้องมีการประสานงานกับบริษัท ผู้บริหารและผู้มีหน้าที่รับผิดชอบทางด้านบัญชีและการเงินเพื่อให้ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบอย่างถูกต้องครบถ้วน

รูปแบบบริการ

บริการ / แพคเกจ มาตรฐาน

ตรวจสอบงบการเงินประจำปี

·         บริษัทมหาชน

·         บริษัทจำกัด

·         กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

·         กองทุนเปิด

·         มูลนิธิ

·         สมาคม

·         อื่น ๆ เช่น องค์การมหาชน, NGO, โครงการต่าง ๆ

–       รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินฉบับภาษาไทย

–       หากต้องการงบภาษาอังกฤษ คิดค่าบริการเพิ่ม ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของรายงาน

–          ต้องการสำเนา เพิ่มชุดละ 500 บาท

สอบทานงบการเงิน

·         บริษัทมหาชน

·         บริษัทที่ต้องการขอยื่นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (IPO)

·         บริษัทจำกัดที่ประสงค์ให้สอบทานงบการเงิน

–       รายงานผู้สอบบัญชีและงบการเงินฉบับภาษาไทย

–       หากต้องการงบภาษาอังกฤษ คิดค่าบริการเพิ่ม ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของรายงาน

–          ต้องการสำเนา เพิ่มชุดละ 500 บาท

ตรวจสอบการซื้อกิจการ (Due diligence) –        รายงานผลการตรวจสอบตามข้อเท็จจริง

ตรวจสอบพิเศษ (Special Audit)

·         ตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกัน

·         ตรวจสอบรายการบัญชีเป็นการเฉพาะ เช่น บัญชีลูกหนี้การค้า

·         ตรวจนับสินทรัพย์ถาวร

·         ตรวจนับสินค้าคงเหลือ

–      รายงานผลการตรวจสอบตามวิธีที่ตกลงร่วมกัน

บริการที่เกี่ยวเนื่อง

·         การรวบรวมและการจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน เช่น งบกระแสเงินสด งบการเงินรวม

·         การรวบรวมข้อมูลทางการเงิน

–      รายงานผลการรวบรวมข้อมูลทางการเงินและการระบุถึงข้อมูลที่รวบรวม

อัตราค่าบริการ

การกำหนดราคาขึ้นอยู่กับปัจจัยดังต่อไปนี้

  1. ลักษณะธุรกิจ โดยพิจารณาจากขนาดและความซับซ้อนของกิจการ
  2. การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เช่น NPAEs, TFRS
  3. ปริมาณรายการทางบัญชีและเอกสารบัญชี
  4. จำนวนรายงานของผู้สอบบัญชีที่ออก เช่น รายไตรมาส รายครึ่งปี รายปี

โดยจะนำปัจจัยต่าง ๆ ดังกล่าว มาคำนวณจำนวนชั่วโมงที่ใช้ในการปฏิบัติงาน และกำหนดอัตราค่าบริการ

 สิ่งที่จะได้รับ

  1. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เพื่อให้ความเชื่อมั่นต่อผู้ใช้งบการเงิน ว่างบการเงินได้มีการปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
  2. ผลจากการตรวจสอบหากพบว่ามีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะต่อฝ่ายบริหาร (Management Letter) เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกับด้านบัญชีและการเงิน
ริการนี้เหมาะสำหรับ ข้อดี สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม

1. บริษัทที่ต้องการให้มีการตรวจสอบเป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี เพื่อความเชื่อมั่นในระบบบัญชี ระบบการควบคุมภายใน ตลอดจนรายงานทางการเงินของบริษัท เพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้งบการเงินมากขึ้น

2. บริษัทต้องการให้ผู้สอบบัญชีเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่สำคัญของฝ่ายบริหาร ในการตรวจสอบ กำกับ ดูแล ว่าได้มีการปฏิบัติเป็นไปตามนโยบายของบริษัทหรือไม่

 

1. งบการเงินมีความน่าเชื่อถือแก่ผู้ใช้งบการเงิน เนื่องจากผ่านการตรวจสอบจากสำนักงานและผู้สอบบัญชีที่มีคุณภาพ

2. ได้รับคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายใน

3. ทำให้มั่นใจได้ว่า งบการเงินปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้อง

 

 

1. งบการเงิน

2. เอกสารหลักฐาน ตลอดจนรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องข้อมูลทางบัญชีและการเงิน ตามที่ปรากฎในงบการเงิน

3. ความร่วมมือที่จำเป็นจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง

บริการเกี่ยวข้อง 

1. บริการ ให้คำปรึกษาทางด้านบัญชี

ข้อจำกัด

1. งบการเงินอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารของกิจการต่อการจัดทำและการนำเสนองบการเงินโดยถูกต้องตามที่ควรโดยสอดคล้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

2. เนื่องจากข้อจำกัดสืบเนื่องของการตรวจสอบ รวมถึงข้อจำกัดสืบเนื่องของการควบคุมภายใน ทำให้มีความเสี่ยงซึ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ที่การแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญอาจไม่ถูกค้นพบ แม้ว่าการตรวจสอบได้ถูกวางแผนและปฏิบัติอย่างเหมาะสม

3. การตรวจสอบเพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถแสดงความเห็นต่องบการเงินได้นั้นท่านและผู้แทนของท่านจะต้องจัดเตรียมและเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดประกอบงบการเงินเอกสารหลักฐานทางบัญชีการเงินและข้อมูลอื่น ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ทางวิชาชีพอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์ให้พร้อมก่อนวันกำหนดนัดเข้าตรวจสอบ

4. บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุความสำเร็จตามงานที่ได้ตอบตกลงไว้ แต่อย่างไรก็ตามในบางสถานการณ์ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องพิจารณาเพื่อดำเนินการถอนตัวจากลูกค้าและงาน เช่น

– ขอบเขตของงานเปลี่ยนแปลงไปอย่างเป็นสาระสำคัญจนทำให้บริษัทและผู้ปฏิบัติงานไม่มีความรู้ความสามารถที่จะให้บริการต่อไปได้

– ตรวจพบการทุจริตหรือข้อผิดพลาดแม้ไม่มีสาระสำคัญต่องบการเงิน แต่ผู้บริหารหรือบริษัทไม่ดำเนินการแก้ไขตามที่ผู้สอบบัญชีพิจารณาว่าจำเป็นต่อสถานการณ์นั้น ๆ

– การที่บริษัทหรือผู้บริหารระดับสูงของกิจการมีส่วนเกี่ยวข้องกับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ

 

สนใจติดต่อ  :     นางสาวกัญทิมา  หุมากรณ์  โทร. 0 2596 0500 ต่อ 327

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?