23 กุมภาพันธ์ 2565

 

บริการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

บริการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน เป็นการกำหนดอัตราค่าจ้างหรือเงินเดือนสำหรับการว่าจ้างบุคลากร ตลอดจนระเบียบวิธีการปรับเงินเดือน โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมาพิจารณา ซึ่งในกระบวนการนี้ เป็นการนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจค่าตอบแทนและการประเมินค่างานมาพิจารณาจัดทำโครงสร้างค่าจ้างและเงินเดือน ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ช่วยฝ่ายบริหารในการควบคุมการจ่ายค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับงาน เกิดความยุติธรรมภายในองค์กร สามารถจูงใจให้พนักงานปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ ความสามารถ และสามารถรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรนานๆ และขณะเดียวกัน ก็สามารถควบคุมต้นทุนด้านแรงงาน อีกทั้งยังสามารถคาดการณณ์ต้นทุนแรงงานในอนาคตได้

รูปแบบบริการ

1. บริการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน :

ศึกษาข้อมูลลักษณะของธุรกิจ เพื่อให้เข้าใจในโครงสร้างองค์กร นโยบาย ระเบียบข้อบังคับต่างๆ โดยการสัมภาษณ์ สอบถามผู้บริหารและพนักงานที่เกี่ยวข้อง จัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจค่าตอบแทนและการประเมินค่างานมาพิจารณาจัดทำโครงสร้างค่าจ้างและเงินเดือน รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำโครงสร้างเงินเดือน และนำเสนอการจัดทำโครงสร้างเงินเดือนต่อฝ่ายบริหาร

อัตราค่าบริการ

** ** ขึ้นอยู่กับรูปแบบและขนาดขององค์กร

1. บริษัทฯ ขนาดเล็ก (30-80 ตำแหน่ง) 150,000-250,000 บาท

2. บริษัทฯ ขนาดกลาง (81-130 ตำแหน่ง) 250,000-350,000 บาท

3. บริษัทฯ ขนาดใหญ่ (131 ตำแหน่งขึ้นไป) 350,000-450,000 บาท

 

สิ่งที่จะได้รับ

โครงสร้างเงินเดือนที่มีความถูกต้องและสามารถนำไปใช้ได้จริง และแนวทางในการปรับปรุงโครงสร้างเงินเดือน, รูปเล่มโครงสร้างเงินเดือน

บริการนี้เหมาะสำหรับ ข้อดี สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม
1. บริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2. บริษัทที่ต้องการวางโครงสร้างเงินเดือนให้มีความเหมาะสมกับธุรกิจและตลาดแรงงาน

 

1. องค์กรจะมีโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนที่ชัดเจน และมีเครื่องมือในการพิจารณาทบทวนค่าของงานในตำแหน่งต่าง ๆ ที่สามารถนํามาปรับปรุงการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมได้อยู่เสมอ ทำให้องค์กรสามารถแข่งขันกับตลาดได้ และสามารถตอบคําถามข้อสงสัยจากพนักงานในองค์กรได้อย่างมีหลักการและเหตุผล อีกทั้งยังทำให้องค์กรสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรได้เป็นอย่างดี

2. มีโครงสร้างเงินเดือนที่ชัดเจน สามารถดึงดูดหรือจูงใจคนที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับองค์กร ทำให้องค์กรสามารถแข่งขันกับตลาดแรงงานได้

3. องค์กรจะมีข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนเพื่อใช้ในการเจรจากับพนักงาน สหภาพแรงงาน และสามารถจะชี้ให้เห็นถึงนโยบายการจ่าย ตลอดจนหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ได้อย่างมีหลักการและเหตุผล อีกทั้งยังลดข้อร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่ยุติธรรมของพนักงานลง เพราะทุกคนในองค์กรจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ไม่ได้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้บริหารเพียงอย่างเดียว

4. ใช้เป็นพื้นฐานในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลด้านอื่น ๆ เช่น การพัฒนาสายความก้าวหน้าในงาน, การวางระบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน, การจัดทำเส้นทางการฝึกอบรมระยะยาว (Training Roadmap) สำหรับพนักงาน เป็นต้น

1. การร่วมมือจากฝ่ายบริหารและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของข้อมูลเพื่อการวางแผนในการจัดทำโครงสร้างเงินเดือน

2. เตรียมข้อมูลการดำเนินธุรกิจ รวมถึงนโยบายและข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อใช้ในการสัมภาษณ์

 

บริการที่เกี่ยวข้อง

1. บริการตรวจสอบภายใน

2. การประเมินและพัฒนาคุณภาพการควบคุมและบริหารความเสี่ยงขององค์กร

 

สนใจติดต่อ : นางสาวกัญทิมา  หุมากรณ์  02-596-0500 ต่อ 327

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?