บริการงานพัฒนาระบบ

บริการงานพัฒนาระบบ  เป็นการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและการสอบทานคู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรและบริษัทต่างๆ

บริการงานพัฒนาระบบ  เป็นการบริการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานทุกกระบวนการ/ระบบงาน/ฝ่ายงานของบริษัท เพื่อให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง ตลอดจน ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน และมีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยมีเอกสารอ้างอิงและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและเป็นองค์ความรู้ (Knowledge Base) ในการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรรุ่นถัดไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

 

รูปแบบการให้บริการงานพัฒนาระบบ

  1. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานทุกกระบวนการ/ระบบงาน/ฝ่ายงานของบริษัท
  2. การสอบทานคู่มือการปฏิบัติงาน และออกรายงานสำหรับการปรับปรุง

 

อัตราค่าบริการงานพัฒนาระบบ

ประเภทการให้บริการ อัตราค่าบริการ ขนาดธุรกิจ
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
สอบทานการปฏิบัติงานจริงพร้อมออกรายงาน ราคาการให้บริการ 150,000 250,000 400,000
จำนวนวันที่ปฏิบัติงาน 7 วัน 12 วัน 20 วัน
จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานทุกกระบวนการ ราคาการให้บริการ 400,000 650,000 900,000
จำนวนวันที่ปฏิบัติงาน 20 วัน 32 วัน 45 วัน

 

หมายเหตุ

1. บริษัทฯ ขนาดเล็ก (1-10 ฝ่ายงาน)

2.บริษัทฯ ขนาดกลาง (11-15 ฝ่ายงาน)

3.บริษัทฯ ขนาดใหญ่ (15 ฝ่ายงานขึ้นไป)

 

สิ่งที่ที่จะได้รับ :

1. คู่มือการปฏิบัติงานทุกกระบวนการ/ระบบงาน/ฝ่ายงานของบริษัทของบริษัท (ข้อ 1)

2.รายงานเพื่อการปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน (ข้อ 2)

 

บริการนี้เหมาะสำหรับ ข้อดี สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม
1. บริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2. บริษัทที่เริ่มดำเนินธุรกิจ

3. บริษัทที่เปิดกิจการมายาวนาน แต่ยังไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. มีขั้นตอน/แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นมาตรฐาน

2. มีระบบการควบคุมภายในที่ดีรองรับ เพื่อป้องกันรอยรั่วหรือการปฏิบัติงานผิดพลาด อันนำไปสู่การทุจริตบริษัทฯ จะมีกระบวนการในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. เอกสารต่าง ๆ ของแต่ละกระบวนการ/ระบบงาน/ฝ่ายงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

 

 

สนใจติดต่อ :      นางสาวกัญทิมา  หุมากรณ์         โทร. 0 2596 0500 ต่อ 327

 

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright ©2019  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?