บริการงานพัฒนาระบบ

บริการงานพัฒนาระบบ  เป็นการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและการสอบทานคู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรและบริษัทต่างๆ

เป็นการบริการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานทุกกระบวนการ/ระบบงาน/ฝ่ายงานของบริษัท เพื่อให้มีความเข้าใจอย่างชัดเจนในบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนเอง ตลอดจน ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้มีมาตรฐาน และมีระบบการควบคุมภายในที่ดี โดยมีเอกสารอ้างอิงและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจและเป็นองค์ความรู้ (Knowledge Base) ในการพัฒนาความพร้อมของบุคลากรรุ่นถัดไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

รูปแบบบริการ

  1. การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานทุกกระบวนการ/ระบบงาน/ฝ่ายงานของบริษัท
  2. การสอบทานคู่มือการปฏิบัติงาน และออกรายงานสำหรับการปรับปรุง

อัตราค่าบริการ

บริการ

ค่าบริการ

(ราคาเริ่มต้น)

บริการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานทุกกระบวนการ400,000 บาท
บริการสอบทานการปฏิบัติงานจริงพร้อมออกรายงาน150,000 บาท

สิ่งที่ที่จะได้รับ :

1. คู่มือการปฏิบัติงานทุกกระบวนการ/ระบบงาน/ฝ่ายงานของบริษัทของบริษัท (ข้อ 1)

2.รายงานเพื่อการปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน (ข้อ 2)

 

บริการนี้เหมาะสำหรับข้อดีสิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม

1. บริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

2. บริษัทที่เริ่มดำเนินธุรกิจ

3. บริษัทที่เปิดกิจการมายาวนาน แต่ยังไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน

1. มีขั้นตอน/แนวทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน เป็นมาตรฐาน

2. มีระบบการควบคุมภายในที่ดีรองรับ เพื่อป้องกันรอยรั่วหรือการปฏิบัติงานผิดพลาด อันนำไปสู่การทุจริตบริษัทฯ จะมีกระบวนการในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

1. เอกสารต่าง ๆ ของแต่ละกระบวนการ/ระบบงาน/ฝ่ายงานที่ใช้ในการปฏิบัติงาน

 

 

สนใจติดต่อ :   นางสาวกัญทิมา  หุมากรณ์         โทร. 0 2596 0500 ต่อ 327

 

Copyright ©2019  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?