บริการงานประเมินและพัฒนาคุณภาพการควบคุมและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

12 พฤษภาคม 2563

บริการงานประเมินและพัฒนาคุณภาพการควบคุมและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

เป็นการบริการให้ความรู้ คำปรึกษา/แนะนำ ในการชี้ประเด็นความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อใช้ในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงขององค์กร

รูปแบบบริการ

1. การบรรยายสำหรับบุคลากรขององค์กรที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงและ/หรือองค์กรกำหนด และให้คำปรึกษา/แนะนำ ในการชี้ประเด็นความเสี่ยงและการควบคุมในขณะการบรรยาย (1 วัน)

2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับบุคลากรที่จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง มานำเสนอ เพื่อรับคำปรึกษา/แนะนำในการจัดทำแผนการบริหารความเสี่ยง

3. การให้คำปรึกษา/แนะนำ และร่วมกระบวนการศึกษา/วิเคราะห์ ชี้ประเด็นปัจจัยความเสี่ยงขององค์กร

อัตราค่าบริการ

ราคาขึ้นอยู่กับลักษณะโครงสร้างของธุรกิจและจำนวนวันในการเข้าปฏิบัติงาน

สิ่งที่จะได้รับ

แผนการบริหารความเสี่ยงในระดับองค์กร

บริการนี้เหมาะสำหรับ ข้อดี สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม

1.     บริษัทจำกัด

2.     บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

1. เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการและป้องกันความเสี่ยงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

2. บุคลากรโดยรวมของบริษัทมีความรู้และตระหนักเรื่องความเสี่ยงในกระบวนการทำงาน

1. ประชุมหารือหรือเผยแพร่ให้พนักงานในองค์กรทราบถึงวัตถุประสงค์ ความร่วมมือที่ควรจะได้รับ และประโยชน์ที่จะได้รับ

2. การร่วมมือจากทุกฝ่ายในเรื่องของการประเมินความเสี่ยง

บริการเกี่ยวข้อง                 

1. งานตรวจสอบภายใน

 

สนใจติดต่อ : นางสาวกัญทิมา  หุมากรณ์  โทร. 0 2596 0500 ต่อ 327

Copyright ©2024  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?