บริการงานประเมินระบบการควบคุมปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริการงานประเมินระบบการควบคุมปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อความมั่นใจว่าองค์กรมีการควบคุมและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบงานที่สำคัญ

บริการงานประเมินระบบการควบคุมปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นงานประเมินระบบการควบคุมภายในขององค์กร เพื่อให้มั่นใจตามควรแก่เหตุและผล (Reasonable Assurance) ว่าองค์กรมีการควบคุมและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและระบบงานที่สำคัญ รวมถึงรักษาความปลอดภัยด้านกายภาพ (Physical) และความปลอดภัยด้านตรรกะ (Logical) อย่างเหมาะสมและมีการดำเนินงานและการปฏิบัติงานเป็นไปตามข้อกำหนดกฎหมาย และ/หรือ มาตรฐาน ที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลหรือหน่วยงานกำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง

 

รูปแบบบริการงานประเมินระบบการควบคุมปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. การตรวจสอบและสอบทานเอกสารหลักฐานจากการปฏิบัติงาน วิเคราะห์ ประเมิน ให้ข้อคิดเห็น/เสนอแนะ
  2. การให้คำปรึกษา เกี่ยวกับการควบคุมภายใน ความเสี่ยง และกระบวนการกำกับดูแล

 

อัตราค่าบริการงานประเมินระบบการควบคุมปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

            บริษัทฯ (สำนักงานใหญ่ 1 แห่ง และ Data Center 1 แห่ง)  ราคา 200,000 บาท

            หากมีสำนักงานใหญ่หรือ Data Center มากกว่า 1 แห่ง กรุณาติดต่อเพื่อประเมินราคา

 

สิ่งที่จะได้รับ

                    รายงานสรุปผลการประเมินระบบการควบคุมภายใน

บริการนี้เหมาะสำหรับ ข้อดี สิ่งที่ลูกค้าต้องเตรียม
1. บริษัทฯ ที่ต้องการสอบทานการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1. ทราบจุดอ่อนของระบบสารสนเทศและแนวทางปรับปรุงแก้ไข 1. โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานสารสนเทศ

2. นโยบายและระเบียบปฏิบัติด้านสารสนเทศ

3. เอกสารประกอบการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศ

บริการเกี่ยวข้อง                 

1. งานประเมินระบบการควบคุมภายใน

2.งานที่ปรึกษาและจัดทำคู่มือปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.งานตรวจสอบภายใน

 

สนใจติดต่อ :       นางสาวกัญทิมา  หุมากรณ์ โทร. 0 2596 0500 ต่อ 327

0 Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Copyright ©2019  dharmniti.co.th All rights reserved.

Log in with your credentials

Forgot your details?